Pokój: Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
Numer ogłoszenia: 175950 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085 w. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej , wymianę przyłącza wodociągowego, wymianę instalacji wewnętrznej sanitarnej, montaż grzejników elektrycznych o mocy od 0,5kW do 2kW, grzejników elektrycznych z dynamicznym rozładowaniem o moc 5kW 400 V, kurtyny powietrznej o mocy 2kW, wykonanie wentylacji mechanicznej, remont stropu drewnianego nad częścią socjalną, wykonanie składanych schodów drewnianych, wymiana podłogi w świetlicy drewnianej na panele klejone do podłoża, wymianę posadzek na zapleczu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zasypanie przestrzeni podpodłogowej w części socjalnej, remont i odbudowa zniszczonych ścianek działowych, docieplenie istniejącego drewnianego stropu nad świetlicą, wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy i podium, wymiana pokrycia dachowego dachówkowego na blachodachówkę, impregnacja więźby dachowej i stropów drewnianych, termoizolacja ścian, licowanie ścian płytkami szkliwionymi w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych, naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych z wykonaniem gładzi gipsowej, malowanie ścian i sufitów. W pomieszczeniu świetlicy ściany do wysokości 2 m malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie, wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi, wykonanie utwardzonego kostką brukową betonową podejścia do budynku, wykonanie pionowej izolacji p.wilgociowej ścian zewnętrznych, obudowanie zdewastowanej rampy i schodów od strony zachodniej, wymian wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia, zasilania gniazd oraz instalację odgromową, wymiana rozdzielni, wyburzenie budynku jednokondygnacyjnego o pow. ok.102 m2, z cegeł, wraz z załadunkiem i wywozem gruzu budowlanego do 10 km i wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia celu wyremontowania budynku świetlicy wiejskiej i wyposażenia w media techniczne, w taki sposób aby min. 70 osób jednorazowo mogło z niego korzystać, w oparciu o projekt budowlany uproszczony, pomocnicze przedmiary robót, oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wiedzę wykonawcy na temat wszystkich prac, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt.: Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego 2) Podstawę wykonania robót stanowi uproszczona dokumentacja projektowa na którą składają się: a) rzuty budowlane z opisem, stanowiące załącznik nr 10 do siwz, składające się z: -branży budowlanej -branży elektrycznej -branży sanitarnej b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ,stanowiąca załącznik nr 11 do siwz. 3) Podstawa prawna wykonania robót: Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 4) Podane w dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym uproszczonym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych zgodnie z Rozdziałem V pkt 7 siwz. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającego wpis ww. osoby na listę członków tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych oraz kosztorysu ofertowego; 2) dostarczenie w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego. (Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót i ich wartości - opisane i wyliczone); Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo - finansowy może być aktualizowany, za zgodą Zamawiającego; 3) dostarczenie w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego kosztorysu ofertowego, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U z 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz.1389) 4) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót branżowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego; 6) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 7) dostarczenie, montaż i demontaż oraz wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy; 8) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami graficznymi i uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego gdy zajdzie taka konieczność dla zrealizowania budowy. Koszty proceduralne i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca; 9) uzyskanie dodatkowej mocy przyłączeniowej do budynku na warunkach dostawcy energii 10) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym; 11) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji; 13) wykonanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 14) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiającego oraz przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu; 15) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowano - montażowych, na własny koszt; 16) zgłoszenie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających; 17) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 18) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót; 19) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, doprowadzenie nawierzchni wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy; 20) dostarczenie w terminie 2 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru kosztorysu powykonawczego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U z 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz.1389) 21) dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po zgłoszeniu robót do odbioru ), dokumentacji odbiorowej: a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane: - o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych; c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); d) protokołów prób, badań i sprawdzeń; e) oryginału wewnętrznego dziennika budowy. f) kosztorysu powykonawczego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U z 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz.1389).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.00.00.00-3, 45.23.13.00-8, 45.33.12.10-1, 44.22.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.11.13.00-1, 45.32.00.00-6, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.50.00-8, 45.31.23.11-0, 45.31.43.00-4, 45.31.57.00-5, 45.42.11.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.13.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.11.30-4, 45.32.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 10.06.2014 r. do godziny 9:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój Nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 . 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Kasa Urzędu Gminy Pokój pok. 35, od poniedziałku do piątku od 8 30 - 14 30. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji - Gminy Pokój) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nielezących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2014 godzina 09:45, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sekretariat w terminie do dnia 10.06.2014 r., do godz. 9:45..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie NR 00020-6173-SW0800007/11/13 z dnia 5 czerwca 2013 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie