Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań  z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wieku emerytalnym


1. Wysokość środków finansowych na rok 2014, w tym:

 1. na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 3 000 zł,
 2. na promocję gminy - 30 000 zł,
 3. na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 60 000 zł,
 4. na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 1 000 zł

2.    Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę posiada własną kadrę do realizacji zadania, zobowiązuje się do prowadzenia i wyodrębniania ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy.

3.    Termin i warunki realizacji zadania.

Termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2014 r.
Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Pokój
Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Pokój

4.    Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia konkursu do godziny 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęć wpływu).

5.    Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania,
 3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo – wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.
 4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 5. Konkurs może być rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.
 7. wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.
 8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określa umowa zawarta pomiędzy  Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

6.    Sposób i miejsce złożenia oferty.

Oferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U.2011.6.25). Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój,

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulaminie konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www. gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8


Poniżej zamieszczono załączniki: zarządzenie Wójta Gminy Pokój Nr 02/2013 z 2 stycznia 2013 r., wzór oferty, wzór umowy, wzór sprawozdania:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 04-03-2014 10:53

Przewiń do góry