RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: ochrony zwierząt

Wójt Gminy Pokój

ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe
 i inne uprawnione podmioty zadań  z zakresu: ochrony zwierząt

 1. Wysokość środków finansowych na rok 2014, w tym:
  Ochrona zwierząt -10 000 zł,
 2. Warunki przyznania dotacji:
  Podmiot składający ofertę posiada własną kadrę do realizacji zadania, zobowiązuje się do prowadzenia i wyodrębniania ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy.
 3. Termin i warunki realizacji zadania.
  Termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2014 r.
  Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Pokój
 4. Termin składania ofert.
  Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia konkursu do godziny 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęć wpływu).
 5. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
  1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania,
  3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo – wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.
  4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  5. Konkurs może być rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
  6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.
  7. O wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.
  8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określa umowa zawarta pomiędzy  Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.
 6. Sposób i miejsce złożenia oferty.
  Oferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U.2011.6.25). Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój.


Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulaminie konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www. gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8