Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

    18 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Pokój odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pokój - Barbary Zając z Wojewodą Opolskiem - Ryszardem Wilczyńskim. Uczestniczyli w nim również Przewodniczący Rady Gminy Pokój - Jacek Gosławski, Sekretarz Gminy Pokój - Joanna Ptaszek oraz Sekretarz Województwa Opolskiego - Adam Maciąg, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup - Mirosław Wójciak, Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Dialogu Społecznego - Rafał Nowowiejski.

1-spotkanie1.jpeg

    Podczas dyskusji poruszane były kwestie dotyczące m. in. statusu uzdrowiska dla Pokoju, rewitalizacji zabytkowego zespołu parkowego w Pokoju oraz Subregionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ładzy pn. „Centrum Doświadczania Świata”.

    Historia uzdrowiska w Pokoju sięga roku 1847, kiedy to na terenie miejscowości został założony zakład uzdrowiskowy, bazujący na naturalnych walorach klimatycznych i zasobach przyrodniczych. Do chwili obecnej, w opiniach pacjentów, Szpital  Rehabilitacyjny w Pokoju postrzegany jest jako sanatorium, a o jego renomie świadczy ciągłe zainteresowanie pacjentów. Marka, którą wypracował szpital, mająca swoje źródło w działalności uzdrowiskowej Pokoju, stanowi cenną wartość, którą warto wykorzystać dla rozwoju gminy i regionu.

    Działania mające na celu przywrócenie statusu uzdrowiska mają swój początek w 2002 roku, kiedy został podpisany list intencyjny w sprawie reaktywowania działalności uzdrowiskowej w Pokoju. Dokument inicjujący podpisali ówcześni: Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda Opolski, Wójt Gminy Pokój, przedstawiciele TVP oraz WFOSiGW Opole. Honorowym patronatem inicjatywę objął ks. arcybiskup Diecezji Opolskiej Alfons Nossol.

    W ostatnich latach prace nad uzyskaniem statusu uzdrowiska zostały zintensyfikowane. Gmina Pokój uzyskała zgodę władz regionu na realizację projektu, co ma swoje odzwierciedlenie w Strategii Województwa Opolskiego, w której znalazło się uzdrowisko w Pokoju. Na terenie Pokoju rozbudowano kanalizację. W latach 2008-2010 nastąpiło przejęcie parku zdrojowego w Pokoju, który w przyszłości będzie służyć nie tylko mieszkańcom, ale także kuracjuszom. W 2014 roku zaplanowano  wykonanie dokumentacji, czyli kolejnego etapu na drodze do przeprowadzenia rewitalizacji zabytkowego zespołu parkowego. Na ten cel gmina uzyskała już promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 210 tys zł. W kolejnych latach, na podstawie wykonanej dokumentacji, planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji zespołu parkowego w Pokoju w ramach projektu partnerskiego Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji pn.: „Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy”. Trwają również prace nad zmianą Studium i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pokoju, w których, zgodnie z kierunkiem strategicznym rozwoju, określono obszary przeznaczone pod zabudowę turystyczną, letniskową (sezonową), uzdrowiskową, rekreacyjno-sportową i usługową. Zaplanowana Strefa A uzdrowiska będzie obejmowała obszar sołectwa Pokój o powierzchni 130 ha wraz z zabytkowym zespołem parkowym. Gmina nie planuje samodzielnie budowy zakładów lecznictwa. Zostaną jedynie stworzone dogodne warunki, z których będzie mógł skorzystać potencjalny inwestor zewnętrzny.

    Uzyskanie statusu uzdrowiska to proces długi i skomplikowany. Konieczne jest spełnienie przynajmniej dwóch warunków potwierdzających posiadanie przez miejscowość cech uzdrowiska. W przypadku Pokoju będą to walory lecznicze wód oraz odpowiedni mikroklimat. W zakresie poszukiwania wód leczniczych, do tej pory zostały przeprowadzone badania – konsultacje oraz została wykonana dokumentacja geologiczna, inwentaryzacja przyrodnicza, raport oddziaływania na środowisko (koszt 70 tys. zł). Badania potwierdziły obecność w Pokoju wód leczniczych. Kolejnym etapem działań gminy będzie wykonanie dwóch odwiertów - eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m. Prognozowana temperatura wody złożowej to 70–75oC, natomiast temperatura wód zatłaczanych  powyżej 20oC. Przewidywana zawartość soli mineralnych (M) w złożach solanki  powinna wynosić powyżej 80 g/dm³. Woda o takich właściwościach wykorzystywana jest do leczenia chorób reumatycznych, urazów narządu ruchu, schorzeń neurologicznych oraz stosowana jest do inhalacji układu oddechowego. Koszt wykonania odwiertów to 12 mln zł. Inwestycja znajduje się na liście priorytetowej projektów, które mogą zostać sfinansowane w ramach Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno. Obecnie gmina stara się uzyskać niezbędne decyzje środowiskowe. Jeżeli gminie uda się udowodnić walory lecznicze wód i klimatu, będzie mogła przystąpić do sporządzania operatu uzdrowiskowego.

    W prezentowanych planach rozwoju gminy Pokój jest również stworzenie Subregionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ładzy pn. „Centrum Doświadczania Świata”. Projekt ten polega na utworzeniu ośrodka znajdującego się 23 km od centrum Opola, 75 km od Wrocławia, na terenie największego na Opolszczyźnie parku krajobrazowego - Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Centrum Doświadczania Świata znajduje się w sercu wyznaczonych szlaków przyrodniczych, w bliskiej odległości od grodziska, zabytkowego założenia parkowego w Pokoju z kompleksem zabytkowych stawów, w bliskiej odległości od drogi wojewódzkiej 454. Inwestycja jest zlokalizowana na powierzchni 1,56 ha. Ośrodek będzie jedynym tego typu obiektem na Opolszczyźnie. Zespół obiektów umożliwi równoczesną obsługę  ponad 106 zakwaterowanych osób, a w okresie letnim uruchomiane będzie pole namiotowe. Gmina posiada już dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę, decyzję środowiskową oraz komplet specyfikacji i kosztorysów inwestorskich dotyczących inwestycji. Finansowanie utworzenia Centrum Doświadczania Świata (12,3 mln zł) przewidziane jest ze środków unijnych. Zadanie znajduje się na liście projektów priorytetowych Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno oraz na liście priorytetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2014 -2016.

    Władze województwa pozytywnie odniosły się do stopnia przygotowania zadań do realizacji. Wykonanie przedsięwzięć wpłynie na rozwój regionu.

    Bezpośrednio z Pokoju uczestnicy spotkania udali się do Namysłowa, gdzie w siedzibie starostwa odbyło się spotkanie w ramach Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji. W spotkaniu Strefy uczestniczył również Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła. Wójt Gminy Pokój – Barbara Zając przedstawiła w siedzibie starostwa stan przygotowań gminy do rewitalizacji Zabytkowego Zespołu Parkowego w Pokoju oraz omówiła poszczególne etapy procesu starań Pokoju o status uzdrowiska. Temat uzdrowiska, z uwagi na kluczowe znaczenie dla Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji oraz brak miejscowości zdrojowych na terenie Województwa Opolskiego jest z uwagą śledzony  przez członków Strefy oraz wspierany przez władze województwa.

1-2.jpeg 2-5.jpeg

    Na zakończenie spotkania powrócił temat reaktywacji linii kolejowej na trasie Jełowa – Murów – Namysłów. W związku z rozbudową tartaku w Murowie istnieje potrzeba uruchomienia tej linii. Sprawna linia kolejowa pozwoliłaby na zmniejszenie ruchu samochodowego, szczególnie ciężarowego na drodze wojewódzkiej Opole – Namysłów. Z  uwagi  na duży koszt takiej inwestycji i późniejszego utrzymania sprawnej infrastruktury oraz złożoność zadania, temat będzie omawiany na kolejnych spotkaniach w szerszym gronie.


Tematy pokrewne:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 28-02-2014 14:38

Przewiń do góry