Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

logo2.jpeg

W szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany jest projekt pn.: „JA W SZKOLE II”, skierowany do 95 uczniów klas I-III (46 dziewczynek, w tym 1 niepełnosprawna, 49 chłopców) finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dzieci w ramach projektu uczestniczą w wielu w zajęciach:

  • wyrównawczych,
  • rozwijających zainteresowania artystyczne (plastyczne i teatralne),
  • gimnastyki korekcyjnej (w tym zajęcia na basenie),
  • logopedycznych,
  • socjoterapeutycznych
  • psychoedukacyjnych, specjalistycznych zajęciach terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

Przewiduje się, że uczniowie będą korzystać na zajęciach z różnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego.

Wartość projektu wynosi 61 830 zł.


KAPITAL_LUDZKI - Kopia.jpeg UE+EFS_L-kolor.jpeg

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Więcej informacji:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 19-11-2012 13:10

Przewiń do góry