RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ja w szkole

logo2.jpeg

Od pierwszego grudnia 2011 r. w szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany jest projekt pn.: „JA W SZKOLE”, skierowany do 115 uczniów klas I-III (60 dziewczynek, w tym 2 niepełnosprawne, 55 chłopców) finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dzieci biorą udział w dodatkowych zajęciach, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. W ramach projektu prowadzone są: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, w tym realizowaną na basenie; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne; zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne, przyrodnicze, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia będą prowadzone do 28.06.2012 r.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dwóch szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pokój, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Przewidywana liczba zajęć do zrealizowania w dwóch placówkach to 1002 godziny lekcyjne.

Dodatkowo do zajęć zakupiono środki dydaktyczne o wartości 6000 zł, wartość projektu to 60 000 zł. Projekt jest realizowany zgodnie z politykami i zasadami wspólnotowymi, w tym z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, nr tel. 77 469 30 80.

KAPITAL_LUDZKI - Kopia.jpeg UE+EFS_L-kolor.jpeg

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W Szkole Podstawowej w Pokoju dzieci uczestniczą między innymi w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, matematyczno-przyrodniczych oraz zajęciach artystycznych.

W ramach zajęć dzieci zgłębiają tajniki przyrody, tworzą prace plastyczne, uczestniczyły także w wycieczce do Izby Leśnej
w Kup

PICT7316.jpeg PICT7315.jpeg PICT7312.jpeg PICT7310.jpeg

PICT7308.jpeg PICT7272.jpeg PICT7306.jpeg PICT7305.jpeg

PICT7302.jpeg PICT7301.jpeg PICT7298.jpeg PICT7297.jpeg

PICT7290.jpeg PICT7278.jpeg PICT7277.jpeg PICT7274.jpeg

PICT7280.jpeg PICT7229.jpeg PICT7228.jpeg PICT7221.jpeg

PICT7220.jpeg PICT7213.jpeg PICT7208.jpeg PICT7203.jpeg

PICT7175.jpeg PICT7169.jpeg

fot. Elżbieta Preuhs