Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

logo2.jpeg

Od pierwszego grudnia 2011 r. w szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany jest projekt pn.: „JA W SZKOLE”, skierowany do 115 uczniów klas I-III (60 dziewczynek, w tym 2 niepełnosprawne, 55 chłopców) finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dzieci biorą udział w dodatkowych zajęciach, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. W ramach projektu prowadzone są: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, w tym realizowaną na basenie; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne; zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne, przyrodnicze, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia będą prowadzone do 28.06.2012 r.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dwóch szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pokój, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Przewidywana liczba zajęć do zrealizowania w dwóch placówkach to 1002 godziny lekcyjne.

Dodatkowo do zajęć zakupiono środki dydaktyczne o wartości 6000 zł, wartość projektu to 60 000 zł. Projekt jest realizowany zgodnie z politykami i zasadami wspólnotowymi, w tym z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, nr tel. 77 469 30 80.

KAPITAL_LUDZKI - Kopia.jpeg UE+EFS_L-kolor.jpeg

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W Szkole Podstawowej w Pokoju dzieci uczestniczą między innymi w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, matematyczno-przyrodniczych oraz zajęciach artystycznych.

W ramach zajęć dzieci zgłębiają tajniki przyrody, tworzą prace plastyczne, uczestniczyły także w wycieczce do Izby Leśnej
w Kup

PICT7316.jpeg PICT7315.jpeg PICT7312.jpeg PICT7310.jpeg

PICT7308.jpeg PICT7272.jpeg PICT7306.jpeg PICT7305.jpeg

PICT7302.jpeg PICT7301.jpeg PICT7298.jpeg PICT7297.jpeg

PICT7290.jpeg PICT7278.jpeg PICT7277.jpeg PICT7274.jpeg

PICT7280.jpeg PICT7229.jpeg PICT7228.jpeg PICT7221.jpeg

PICT7220.jpeg PICT7213.jpeg PICT7208.jpeg PICT7203.jpeg

PICT7175.jpeg PICT7169.jpeg

fot. Elżbieta Preuhs    

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 02-04-2012 10:01

Przewiń do góry