Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

TERMO.jpeg

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój
Numer ewidencyjny wniosku: WND-RPOP.04.03.00-16-065/10
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.04.03.00-16-065/10-00
Beneficjent: Gmina Pokój; ul. Sienkiewicza 8; 46-034 Pokój

Łączna kwota dotacji rozwojowej w ramach RPO WO wyniesie 1 094 011,65  zł. Środki własne Beneficjenta w ramach projektu wynoszą 1696734,89 zł (pokrycie 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu oraz całości kosztów niekwalifikowalnych projektu).

Przedmiotowy projekt jest realizowany następujących obiektach:  Publiczne Przedszkole w Pokoju ul. Sienkiewicza 10 46-034 Pokój) –obiekt użyteczności publicznej świadczącym usługi edukacyjne. Nieruchomość stanowi własność Gminy Pokój i przeznaczona jest na prowadzenie przedszkola dla dzieci.
Publiczne Gimnazjum w Pokoju  – obiekt użyteczności publicznej świadczącym usługi edukacyjne. Nieruchomość stanowi własność Gminy Pokój i przeznaczony jest na prowadzenie gimnazjum dla młodzieży.

Szkoła Podstawowa w Pokoju, ul. 1 Maja 15 46-034 Pokój – obiekt użyteczności publicznej świadczącym usługi edukacyjne. Nieruchomość stanowi własność Gminy Pokój i przeznaczony na prowadzenie szkoły podstawowej dla dzieci.
Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój).  Obiekt użyteczności publicznej świadczącym usługi administracyjne. Nieruchomość stanowi własność gminy. Mieści się w nim Urząd Gminy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju/Policji; ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój) – obiekt użyteczności publicznej świadczącym usługi z społeczne i bezpieczeństwa publicznego. W budynku funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Posterunek Policji. Nieruchomość wraz z działkami stanowi własność Gminy Pokój.

 

T     Termomodernizacja w przedmiotowym projekcie posiada charakter kompleksowy, ponieważ do zakresu rzeczowego inwestycji zalicza się:

Ø       Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
Modernizacje instalacji c.o.  z wymianą grzejników z głowicami termostatycznymi;

Ocieplenie ścian zewnętrznych;

Ocieplenie stropodachu;

Modernizację kotłowni oraz dostosowanie do zapotrzebowania na energię po wykonaniu zabiegów termomodernizacyjnych (likwidacje 2 kotłów: w tym 1 kotła do c.o. -300 kW, 1 kotla do c.w.u -60 kW),
Likwidację kotłowni lokalnej o mocy 25 kW Budowę przyłącza cieplnego
Wymiana przyłącza cieplnego
Zamontowanie kolektorów słonecznych

Projekt jest komplementarny z następującymi działaniami realizowanymi przez Gminę Pokój, jej jednostki organizacyjne oraz inne podmioty z zakresu eliminacji niskiej emisji i ograniczenia zapotrzebowania na energię do celów grzewczych:

 

- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju 
- wymiana kotła c.o. na ekologiczny kocioł niskoemisyjny w kotłowni przy ul. 1-go Maja 26 w Pokoju
- modernizacja c.o. z montażem głowic termostatycznych oraz automatycznego regulatora temperatury, z wymianą kotła c.o. na ekologiczny kocioł niskoemisyjny w kotłowni przy ul. Namysłowskiej 17 w Pokoju / Ośrodek zdrowia w Pokoju/
- wymiana kotła c.o. 350 kW  na kocioł o mocy 200 kW przystosowany do spalania pelletów w kotłowni przy ul. 1-go Maja 15
- wymiana kotła c.o. na kocioł c.o. przystosowany do spalania pelletów oraz montaż głowic termostatycznych oraz automatycznego regulatora temperatury w siedzibie dyrekcji Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy
-wymiana kotła c.o. na ekologiczny kocioł niskoemisyjny w OSP w Pokoju
-wymiana kotła c.o. na grzejniki elektryczne w OSP w Domaradzu
-Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lubnowie
-Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zawiści
-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Domaradzu
-Termomodernizacja budynku przy ul. Święcińskiej 1 w Dąbrówce Dolnej / ośrodek zdrowia/
- Wymiana stolarki otworowej w ŚHP w Dąbrówce Dolnej, świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze, w lokalach socjalnych w Lubnowie oraz w Oddziale Publicznego Przedszkola w Domaradzu;
-Termomodernizacja Szpitala w Pokoju
-Wymiana systemu ogrzewania na olejowe w budynkach przy ul. Nowy Świat i 1-go Maja w Pokoju
- Propagowanie racjonalnej gospodarki energią na łamach gminnej gazety – Informator Samorządowy Gminy Pokój „Przegląd” w latach 2007-2009

 

-Realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej „Dbamy wspólnie o nasze środowisko” 

 l2efrr.jpeg

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 24-09-2010 14:29

Przewiń do góry