Park w Pokoju
GALERIA

ap_loga.gif

Projekt pn. „Aktywne przedszkolaki”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

TYTUŁ PROJEKTU:  Aktywne Przedszkolaki
NR WNIOSKU:        I/POKL/9.1.1/31/2010 
NR KSI:                  POKL.09.01.01-16-022-10
UMOWA NR:
BENEFICJENT:        GMINA POKÓJ

 

 

W ramach projektu "Aktywne Przedszkolaki" realizowanego przez Gminę Pokój, wsparci zostanie udzielone: 

- Publicznemu Przedszkolu w Pokoju – uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej; szkolenie dla kadry

- Dzieciom w wieku przedszkolnym - łącznie projektem objętych zostanie 68 (39 chłopców i 29 dziewczynek) dzieci, (w tym grupa 25 dzieci ( 15 ch. 10 dz.) korzystająca z późniejszych godzin funkcjonowania placówki)

- Rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym (3-5lat) poprzez uelastycznienie i dostosowanie oferty placówki do potrzeb i oczekiwań rodziców (wydłużone godziny pracy przedszkola), Rodzicom, którzy pracują zawodowo poza miejscem zamieszkania i siedzibą placówki oświatowej, poszukują zatrudnienia bądź zmieniają kwalifikacje w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Działania przewidzianych w projekcie wpłynie na:
- zmniejszenie dysproporcji w dostępie i jakości  edukacji przedszkolnej na terenie  województwa opolskiego pomiędzy obszarami miejskimi, a wiejskimi,
- wzrost stopnia motywacji rodziców w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej, - zwiększenie uspołecznienie dzieci,
- poprawę sytuacji na rynku pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Ponadto projektem objętych zostanie 100% dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Pokój.

Uczestnicy projektu zostali  zrekrutowani na podstawie: analizy kart zgłoszeń dzieci do przedszkola, analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci 3-5 letnich, obserwacji, wywiadów i analizy własnych kadry Pedagogicznej placówki przedszkolnej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami).

Realizacja projektu przewiduje realizację zasad „równościowych” dla zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn.  Działania informacyjno – promocyjne i działalność „Klubu rodziców” promować będzie aktyną postawę mężczyzn w „życiu” przedszkola.

Wydłużony czas pracy przedszkola w Pokoju odpowiada na zapotrzebowanie rodziców w zakresie dostosowania funkcjonowania placówki do ich potrzeb związanych z życiem zawodowym.

Scenariusze zajęć dydaktycznych zakładają wspieranie postawy wyrażającej szacunek i poszanowanie równych praw kobiet i mężczyzn,  nauczyciele i wychowawcy będą aktywnie zwalczać stereotypy płci w czasie procesów edukacyjnych.

 

 Do oferty zajęć w przedszkolu w okresie realizacji projektu wprowadzone zostaną :

1. Zajęcia z języka angielskiego

2. „Bajkoterapia czyli bajkowa terapia na małe i duże problemy”(zajęcia terapeutyczno – dydaktyczne

3. Gimnastyka korekcyjna  z zajęciami na basenie

4. Zajęcia logopedyczne 

5. Zajęcia dla dzieci nadpobudliwych

6.Zajęcia  plastyczne „Każdy może być artystą

7. Organizacja wyjazdów fakultatywnych(wycieczki) - do Teatru Lalki i Aktora w ramach zajęć „Bajkoterapia  czyli bajkowa terapia na małe i duże problemy

8. Zajęcia muzyczno-rytmiczne

9. Zajęciach z zakresu kształtowania postaw otwartości i promowania równości

10. Wydłużone godzin pracy przedszkola.

Projekt realizowany jest w:
Publicznym Przedszkolu w Pokoju
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza10
tel. 77 469-30-96

e-mail:
 przedszkole1pokoj@vp.pl
Koordynator: mgr Kazimiera Wuczkowska

 poklo_btn_efs.gif poklo_btn_ue.gif

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 24-09-2010 11:03

Przewiń do góry