Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

Wójt Gminy Pokój

ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe
 i inne uprawnione podmioty zadań  z zakresu:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wieku emerytalnym

 

 1.Wysokość środków finansowych na rok 2013, w tym:

1).  na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym -3 000 zł,

2). na promocję gminy - 30 000 zł,

3). na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 60 000 zł,

4). Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych -1 000 zł

2.      Warunki przyznania dotacji:

 Podmiot składający ofertę :posiada własną kadrę do realizacji zadania, zobowiązuje się do prowadzenia i wyodrębniania ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy,

3.      Termin i warunki realizacji zadania.

Termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2013 r.

Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Pokój

Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Pokój

4.      Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęć wpływu).

5.      Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

  1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania,
  3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo – wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.
  4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  5. Konkurs może być rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
  6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.
  7. wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.
  8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określa umowa zawarta pomiędzy  Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

6.      Sposób i miejsce złożenia oferty.

Oferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U.2011.6.25).Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój,

 

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulaminie konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www. gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8

 

Poniżej zamieszczono: zarządzenie Wójta Gminy Pokój Nr 2/2013 z 2 stycznia 2013 r., wzór oferty, wzór umowy, wzór sprawozdania

DOCZarządzenie Wójta Gminy Pokój nr 2_2013 z 2.01.2013 r. (111,00KB)

RTFwzor_oferty.rtf (54,36KB)

RTFwzor_umowy.rtf (44,34KB)

RTFwzor_sprawozdania.rtf (60,79KB)

 

 

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 02-01-2013 14:57

Przewiń do góry