RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ogłoszenie o nabórze wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok - II nabór

 

Wójt Gminy Pokój
ogłasza II nabór wniosków
o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok


I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone lub nadane po 15 kwietnia 2013 roku nie zostaną rozpatrzone. Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok – II nabór”, na formularzu, który można pobrać w sekretariacie UG Pokój oraz ze strony internetowej: bip.gminapokoj.pl.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 1. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej licencji klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
 2. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawiony najpóźniej na 3 miesiące
 3. aktualny statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) lub odpis statutu w oryginale

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:

 1. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokój określa Uchwała Nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z 7 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój.(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 16 maja 2011 r. Nr 50, poz. 644).
 2. Ocena wniosków oraz propozycja podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonana zostanie przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pokój.
 3. Wybór przedsięwzięć dofinansowywanych z budżetu gminy oraz podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Wójta Gminy Pokój.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 1. O podziale środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem sportu zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 1. dofinansowanie przedsięwzięcia następuje po zawarciu umowy pomiędzy wójtem gminy a klubem
 2. Warunkiem zawarcia umowy o dotację na wsparcie działalności klubów sportowych jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy.
 3. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój wg załącznika do ww. uchwały.

VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ:

 1. Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez gminę Pokój przeznacza się w roku 2013 środki finansowe w wysokości 59000,00 zł, w tym w ramach niniejszego naboru 7000 zł

ZAMIESZCZONO:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminapokoj.pl
 2. na stronie internetowej gminy pod adresem www.gminapokoj.pl
 3. na tablicy ogłoszeń UG Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

Wzory, informacje:

DOCwniosek o dotację (60,50KB)

DOCinformacja _sprawozdanie (27,50KB)


Zawiadomienie

Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że komisja  ds. rozpatrzenia wniosków dokonała analizy formalnej złożonych wniosków w sprawie: Otwartego Konkursu Ofert „o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój - II nabór”.

W związku z tym, że złożony wniosek o dotację przekracza kwotę jaką gmina Pokój  przeznaczyła w budżecie w ramach niniejszego II naboru, postanawia pozostawić konkurs nierozstrzygnięty.