Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Wykaz nieruchomości (prawa własności) przeznaczonych do sprzedaży, sporządzony przez Wójta Gminy Pokój na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami


1.    Nieruchomość numer 225/1, k.m.2, obręb Lubnów,  KW OP1U/00083183/1,
•    powierzchnia 0,0453 ha,
•    droga
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 901 zł, (VAT zw.)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uwagi:
Termin do złożenia wniosku przez osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa 3 października 2013 r.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2013 r. w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
    1)    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
    2)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

Wywieszono na okres 22-08-2013 r. do 12-09-2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl. Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080) wew. 40.


 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 22-08-2013 15:21

Przewiń do góry