RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz dla działki numer 505/1 położonej we wsi Jagienna

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


 Nieruchomość nr 505/1, k.m.2, obręb Domaradz, wieś Jagienna, KW 54621;
g.    powierzchnia nieruchomości 0,7700 ha (RV, RVI i ŁIV);
h.    nieruchomość gruntowa niezabudowana (grunt rolny);
i.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - użytki rolne
j.    cena nieruchomości – 5748 zł;
k.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
l.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy do 18-03-2013 r.

Uwagi:
 Wniosek, o którym mowa w pkt l należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Wartość nieruchomości podana w pkt j jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem (założeniem) do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. Wartość powyższa nie zawiera również kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 492 zł, do których poniesienia jest zobowiązany nabywca nieruchomości.
Wywieszono na okres 04-02-2013 r. do 25-02-2013 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój.
Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (wew. 40).