Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój,
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość numer 518/6, k.m. 1, obręb Domaradz, wieś Jagienna, KW OP1U/00060805/1
•    powierzchnia nieruchomości 0,5957 ha (RVI i N)
•    nieruchomość gruntowa niezabudowana, zadrzewiona i zakrzaczona; Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
•    Cena wywoławcza – 4447 zł (VAT zw.)
•    obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak;
•    wadium – 450 zł; wysokość postąpienia nie mniej niż 45 zł

Nieruchomość numer 66/1, k.m.1, obręb Fałkowice,  KW OP1U/00037505/8,
•    Powierzchnia 0,3331 ha
•    nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym o bardzo zróżnicowanym stanie technicznym. Ogólny stan techniczny budynków niezadowalający.
•    Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
•    Cena wywoławcza – 86906 zł  (VAT zw.)
•    obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak;
•    wadium – 8600 zł; wysokość postąpienia nie mniej niż 860 zł

Uwagi, informacje ogólne dla wszystkich w/w działek::
1.    Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 16 stycznia 2013 r. W formie pieniężnej na rachunek nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku.
2.    Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.  W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca ponosi również koszty dodatkowe w kwocie 492 zł tytułem wyceny nieruchomości 518/6 lub 615 zł tytułem wyceny nieruchomości 66/1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 40, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
3.    Na w/w nieruchomość przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2013 r. na Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  o godz. 9:00.
 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 20-12-2012 11:39

Przewiń do góry