Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIAWÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DO:

1.    Nieruchomość nr 402/3, k.m.2, obręb Krzywa Góra, KW OP1U/00071093/6
a.    powierzchnia nieruchomości 0,0375 ha;
b.    nieruchomość gruntowa niezabudowana.
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
d.    cena nieruchomości – 2500 zł (plus 23% VAT);
e.    obciążenia i zobowiązania – brak;
f.     wadium – 250 zł. Wysokość postąpienia nie mniej niż 25 zł.


Uwagi, informacje ogólne dla wszystkich w/w działek:
1.    Osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 6 , poz. 39) Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
2.    Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
3.  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4.   Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5.   Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
6.    Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2013 r. W formie pieniężnej na rachunek nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.    Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.  W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Nabywca ponosi również koszty wyceny nieruchomości w kwocie 585 zł, które zostaną doliczone do ceny sprzedaży.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki. Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 40, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
8.  Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2013 r. na Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  od godz. 10:00.
9.  Z położeniem w/w nieruchomości, ich granicami oraz sposobem zagospodarowania można się zapoznać na www.geoportal.gov.pl (zakładka mapy).
 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 20-05-2013 12:41

Przewiń do góry