RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 66/1 w Fałkowicach

Wójt Gminy Pokój ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności do działki numer 66/1, położonej w Fałkowicach (pierwszy przetarg odbył się 21 stycznia 2013 r.)

 

Nieruchomość numer 66/1, k.m.1, obręb Fałkowice,  KW OP1U/00037505/8,
•    Powierzchnia 0,3331 ha
•    nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym o bardzo zróżnicowanym stanie technicznym. Ogólny stan techniczny budynków niezadowalający.
•    Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
•    Cena wywoławcza – 43453 zł  (VAT zw.)
•    obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak;
•    wadium – 4300 zł; wysokość postąpienia nie mniej niż 430 zł

Uwagi, informacje ogólne dla wszystkich w/w działek::
1.    Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 8 marca 2013 r. W formie pieniężnej na rachunek nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku.
2.    Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.  W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca ponosi również koszty dodatkowe w kwocie 615 zł tytułem wyceny nieruchomości 66/1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 40, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
3.    Na w/w nieruchomość przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2013 r. na Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  o godz. 9:00.