Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

 

 

 

Link do podstrony Gospodarka odpadami w gminie Pokój


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POKÓJ – WAŻNE ZMIANY OD 01.01.2020 R.ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2019 r.


WÓJT GMINY POKÓJ INFORMUJE:

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy odpady zmieszane nie zmieszczą się w pojemniku, mieszkaniec nieruchomości może powstałą nadwyżkę odpadów  umieścić w czarnym worku i pozostawić obok pojemnika na odpady zmieszane w terminie ich odbioru.


HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


PORADNIK: Jak segregować odpady


Wzory deklaracji obowiązujących od 01.08.2019 r.:


Wzór deklaracji obowiązujący od 01.01.2018 r.:


Pokój, 5.02.2018 r.

 

Mieszkańcy Gminy Pokój.

Szanowni Państwo,

 ubolewam nad koniecznością zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. Pragnę Państwa zapewnić, że dokonuję analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.  Z tej analizy wynika, że wzrasta ilość odpadów i wysokość opłat związanych z przyjęciem odpadów do zagospodarowania.  W 2017 r. ilość odpadów z gminy Pokój wyniosła 1376 ton, wysokość opłaty obowiązującej w 2017 roku, narzuconej przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie , dalej RIPOK, za 1 tonę odpadów to 261,36 zł. brutto. W 2018 roku opłata wynosi 286 zł brutto za tonę.
W latach następnych przewidywany jest dalszy znaczny wzrost opłat pobieranych przez RIPOK, w tym za korzystanie ze środowiska. Jako, gmina nie możemy kierować odpadów do innej instalacji RIPOK. Obecna instalacja w Gotartowie jest nam przypisana z mocy prawa. Każdy samochód zwożący odpady z naszej gminy musi je dostarczyć bezpośrednio do Gotartowa, bez możliwości dokonywania przeładunku odpadów po drodze. Gmina Pokój ma zabudowę rozproszoną, a w związku z powyższym, koszty transportu są wyższe niż w jednostkach osadniczych położonych bliżej Gotartowa i o mniej rozproszonej zabudowie. Zgodnie z prawodawstwem krajowym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów pokrywają mieszkańcy. Zważywszy na założenia ustawodawcy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, a to wiąże się z obowiązkiem ustalania wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców gmin - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przepisach art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyspecyfikowanie zostały te koszty, które gmina ma prawo pokrywać z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca zakazał jednocześnie wykorzystywania tych środków na inne cele, niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 1aa). Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w których przyjmuje się, iż „rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy”. (por.  wyrok WSA w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013 roku, sygn. I SA/Bk 127/13, szerzej: M. Kiełbus, Sądy administracyjne mogą kontrolować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów rada gminy zobowiązana jest do zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o ile nie jest możliwe ograniczenie kosztów (np. poprzez zmniejszenie – w granicach określonych przez prawo – częstotliwości odbioru wybranych lub wszystkich frakcji odpadów komunalnych, zmniejszenie kosztów działalności edukacyjno-informacyjnej, ograniczenie ilości PSZOKów czy zakresu ich działalności). Biorąc pod uwagę fakt, że gminy zobligowane są do finansowania systemu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty systemu ponoszone są przez mieszkańców.

W poprzednich latach ograniczono działalność eudkacyjno-informacyjną, koszty administracyjne, funkcjonowania PSZOK-u. Pomimo tych wszystkich zabiegów nie było możliwości innej zbilansowania finansowania systemu, jak podniesienie opłaty o 3 zł, przy jednoczesnej zmianie częstotliwości odbioru odpadów.

Rozważając możliwość wprowadzenia zmian w zakresie częstotliwości odbioru odpadów od mieszkańców, brałam pod uwagę przede wszystkim możliwości prawne zmiany częstotliwości odbioru odpadów, tendencje w zakresie okresowości i ilości powstawania rożnych frakcji odpadów oraz kosztowe. Do tych ostatnich zaliczyć należy: planowany wzrost stawek opłat w Gotartowie, w tym: wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, wzrost kosztów transportu odpadów ponoszonych przez firmy odbierające odpady, związany z wykorzystaniem dodatkowych samochodów do odbioru odpadów selektywnie odbieranych, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen za worki foliowe do selektywnej zbiórki. Brałam także pod uwagę zainteresowanie firm zajmujących się usługami związanymi z transportem i zagospodarowaniem odpadów i wysokość proponowanych cen za usługi świadczone w dotychczasowym standardzie. 

W sprawie gospodarki odpadami, przed wprowadzeniem zmian odbyło się spotkanie z radnymi Rady Gminy Pokój, podczas którego analizowano funkcjonowanie systemu.

Główną przesłanką skłaniającą mnie i Radę Gminy Pokój do zmiany częstotliwości odbioru odpadów była cena. 

Należy zauważyć, że zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, określonymi w stanowisku z dnia 10 czerwca 2014 roku wskazano, iż „gmina na etapie planowania powinna zabezpieczyć źródła sfinansowania (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów”. Jednocześnie zdaniem KR RIO w sytuacji, gdy ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zbyt niskim poziomie spowoduje „trwałą nierównowagę” wójt zobowiązany jest „przeprowadzić kalkulację kosztów jednostkowych i zaproponować radzie uchwalenie zmienionej stawki na poziomie zapewniającym zrównoważenie dochodów z wydatkami”.

Biorąc pod uwagę możliwości prawne i nieuchronną konieczność obciążenia mieszkańców znaczącą podwyżką opłaty uznaliśmy, że należy zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że wszystkie wystawiane odpady komunalne będą odbierane 
i podnieść opłatę o 3 zł. 

Pragnę zauważyć, że podobny, jeżeli chodzi o częstotliwość odbioru, system odbioru odpadów komunalnych funkcjonuje od lat w gminach podobnych pod względem liczby mieszkańców, zabudowy do naszej, w gminach ościennych: Świerczów, Domaszowice. Dokonano analizy funkcjonowania systemów ww. gminach. 

Natomiast przy ustalaniu harmonogramu poszczególnych frakcji odpadów bazowano na danych historycznych z systemu. Globalnie, w skali całej gminy Pokój, ograniczenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów ma miejsce w miesiącach ich mniejszej produkcji. 

Jednocześnie informuję, że w przepadku zaistnienia sytuacji, gdy pojemność posiadanego pojemnika na odpady zmieszane okaże się niewystarczająca, to właściciel nieruchomości może zgromadzić „nadmiar odpadów” w czarnym worku, który pozostawiony koło pojemnika właściwego, zostanie odebrany przez firmę dokonującą odbioru odpadów lub zakupić pojemnik 

o pojemności adekwatnej do ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich odbioru. W celu likwidacji uciążliwości odorowej można stosować biopreparaty dedykowane do pojemników.

Do przetargu nieograniczonego pn.”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój-2018 rok” przystąpiły dwa podmioty gospodarcze:

- Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach

    ul. Kosmowskiej 6/94

    42-224 Częstochowa

    cena oferty brutto: 708 000 zł

-  Remondis Opole Sp. z o.o.

    ul. Al. Przyjaźni 9

    45-573 Opole

    cena oferty brutto: 636 336 zł.

Zgodnie ze Specyfikacja Indywidualnych Warunków Zamówienia, zamawiający miał kierować się dwoma kryteriami oceny ofert (1 kryterium cenowe, 2 kryterium pozacenowe):

- kryterium cenowe - 60 %, co odpowiada 60 punktom

- pojazdy z normą minimum euro 5 – 40 % co odpowiada 40 punktom (kryterium dotyczy norm emisji spalin pojazdów używanych przy realizacji zamówienia).

Przedsiębiorca pod nazwą firmy: „Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach” otrzymała łącznie 69,93 punktów: 53,93 punkty za kryterium ceny oraz 16 punktów za kryterium norma minimum euro 5 (firma posiada tylko 2 pojazdy spełniające normę minimum euro 5), natomiast przedsiębiorca pod nazwą „Remondis Opole Sp. z o.o.” otrzymała łącznie 100 punktów: 60 punktów za kryterium ceny oraz 40 punktów za kryterium norma minimum euro 5 ( firma posiada 5 pojazdów, które spełniają normę minimum euro 5).

Kwota przetargowa firmy „Remondis Opole Sp. z o.o.” za okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. (20 miesięcy) wynosiła 847 800 zł czyli 42 390 zł za miesiąc, natomiast za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.  wynosi 636 336 zł czyli 53 028 zł za miesiąc. 

Widzę problem związany z faktem, że zmiana harmonogramu może być niekorzystna z różnych względów. Informuję, ze istnieje możliwość zaspokojenia oczekiwań właścicieli nieruchomości niezadowolonych z częstotliwości odbioru odpadów. Od 5 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. będą zamieszczone na stronie internetowej i dostępne w sekretariacie UG Pokój wnioski na dodatkowe wywozy odpadów komunalnych zmieszanych za dodatkową odpłatnością. Po uzyskaniu informacji w zakresie zapotrzebowania, przedstawię Radzie Gminy Pokój propozycję podjęcia uchwały w niniejszej sprawie, tj. określenia m.in. rodzajów dodatkowych usług oraz wysokości cen za te usługi, w wyniku której zaistnieje możliwość zwiększenia częstotliwości wywozu w ramach usług dodatkowych, tym samym uwzględnienia indywidualnych terminów wywozu odpadów. Jednak, w tym wypadku koszty związane z realizacją usług i funkcjonowania dodatkowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów obciążać będą właściciela nieruchomości, który zamówi usługi dodatkowe. Reasumując, jeżeli zaproponowane opłaty, które zostaną ustalone na poziomie zbilansowania kosztów systemu dodatkowych usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, będą możliwe do zaakceptowania przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości, to przedstawię Radzie Gminy Pokój ww. projekt uchwały do podjęcia.

 

Z poważaniem

 

Barbara Zając

    /-/

Wójt Gminy Pokój


Wzór deklaracji obowiązujący od 01.03.2016 r.:


Wzór deklaracji obowiązujący od 26.03.2015 r.:


Wzór deklaracji obowiązujący od 13.02.2015 r.:


Szczegółowych informacji udziela: Marek Jankowski, Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 19, e-mail: m.jankowski@gminapokoj.pl, tel. 77 469 30 80 wew. 19


Szanowni Mieszkańcy
W trosce o ułatwienie realizowania obowiązku płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczane są Państwu gotowe blankiety wpłat. Są one przeznaczone do dokonywania bankowych zleceń przelewów oraz płatności kasowych bezpośrednio w placówkach bankowych lub innych punktach przyjmowania opłat. Ich zastosowanie ma zapewnić wygodę i skrócić czas płatniczych formalności. Formularz nie wymaga podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez wpłacającego. Wystarczające będzie tylko jego okazanie przed wpłatą.

Wpłaty dokonywane we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego w Namysłowie uiszczane są bez prowizji. Wpłaty nie są przyjmowane w kasie Urzędu Gminy Pokój.

Przesłane blankiety dotyczą wszystkich okresów do końca bieżącego roku kalendarzowego*. Dla każdego miesiąca jest przygotowany odrębny druk. W tym zakresie należy zachować szczególną ostrożność. Należy je wykonywać zatem kolejno i w odpowiednich terminach.

Uwaga zmiana numeru konta

Formularze są oznaczone indywidualnymi numerami rachunków bankowych, które zostały przydzielone odrębnie dla każdego mieszkańca. Jest to niezwykle ważna informacja dla osób, które nie będą korzystały z blankietów, a polecenia płatności będą realizowały w inny sposób. Prosimy o bezwzględne stosowanie indywidualnych numerów rachunków bankowych podanych na przesłanych formularzach. Równie istotne jest odpowiednie oznaczenie tytułu wpłaty poprzez podanie okresu**, którego dotyczy wpłata, właściciela nieruchomości i adresu nieruchomości. Brak tych informacji może doprowadzić do księgowania na zasadach określonych w przepisach prawa (Ordynacji Podatkowej), które mogą być niezgodne z zamiarem wpłacającego.

* jeśli dokonali Państwo płatności za dany okres na wcześniejsze konto, blankiet można pominąć.
** przy ustawianiu zleceń stałych okres można określić np. jako „miesiąc bieżący”ŚWIETLÓWKI, BATERIE

Mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć odpady: świetlówki, baterie i wrzucić do pojemnika na zużyte świetlówki oraz baterie, który znajduje się w budynku Urzędu Gminy Pokój.


 


Przewiń do góry