Park w Pokoju
GALERIA

10 września br. (we wtorek) w Urzędzie Miejskim w Oleśnie podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów - Olesno. W jego skład w chodzi 19 samorządów powiatów oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego.

Powstała w ten sposób aglomeracja powiatów i gmin północnej Opolszczyzny podobna jest to trzech działających już w Nysie, Kędzierzynie - Koźlu i Opolu. Jej głównym celem jest m.in. wspólne pozyskiwanie środków unijnych w latach 2014-2020, zachęcanie inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój publicznego transportu zbiorowego, dbałość o stan dróg, ochronę środowiska i rozwój kultury, sportu i turystyki. Każdy z członków powstałej aglomeracji ma swoje priorytety. Powiat kluczborski ma zamiar ulepszyć transport poprzez rozszerzenie sieci połączeń autobusowych, gmina Pokój w powiecie namysłowskim myśli o rozbudowie bazy turystycznej i odwiertach wód termalnych, powiat oleski stawia na rozbudowę swoich dróg.

Podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Obszaru Funkcjonalnego pozostaje deklaracją otwartą. Jego członkowie gotowi są na współpracę z kolejnymi samorządami i innymi środowiskami społeczno-gospodarczymi. Pracami aglomeracji kierować będzie burmistrz Kluczborka.

Obszar Funkcjonalny Kluczbork - Olesno - Namysłów tworzą:

 • Powiat oleski, gminy: Olesno, Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice,
 • Powiat kluczborski, gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie,
 • Powiat namysłowski, gminy: Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój i Wilków.

źródło: www.partnerstwa.jst.org.pl, powiatoleski.pl, olesno.pl, nto.pl


agl2.jpeg agl3.jpeg agl4.jpeg


9 priorytetowych inwestycji aglomeracji Kluczbork:

 1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa dróg dojazdowych, obwodnic do terenów inwestycyjnych, rewitalizacja terenów zdegradowanych na cele inwestycyjne.
  Szacowany koszt - 30 mln euro.
 2. Wzrost mobilności mieszkańców subregionu w dostępie do miejsc pracy i edukacji poprzez zakup taboru – 20 autobusów niskoemisyjnych, budowa sieci przystanków autobusowych i infrastruktury towarzyszącej (np. zatoki autobusowe), wdrożenie systemu e-transport (m.in. zakup systemu informatycznego do monitorowania połączeń autobusowych, e-kasa, optymalizacja połączeń).
  Szacowany koszt - 4 mln euro.
 3. Budowa ścieżek rowerowych łączących zabytkowe obiekty sakralne (przede wszystkim drewniane kościoły) oraz utworzenie parku miniatur drewnianego budownictwa sakralnego w Grodzisku. Stworzenie sieci centrum informacji turystycznej oraz systemu turystycznych przewodników głosowych.
  Szacowany koszt - 4 mln euro.
 4. Wykonanie odwiertów, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej, wykonanie dokumentacji w zakresie rozpoznania istniejących zasobów wód termalnych w gminach Wołczyn, Pokój i Olesno.
  Szacowany koszt - 5 mln euro.
 5. Budowa obiektów i zakup urządzeń wchodzących w skład systemów zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych.
  - Zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji odpadów poprzez zakup nowych urządzeń i wyposażenia.
  - Budowa instalacji służącej do przetwarzania i wykorzystania odpadów.
  Szacowany koszt - 4 mln euro.
 6. Porządkowanie historycznych centrów miast, zagospodarowanie zdegradowanych urbanistycznych.
  Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenów funkcjonalnie związanych z obiektami.
  - Stworzenie systemu dziennych domów opieki dla osób potrzebujących
  Szacowany koszt - 10 mln euro.
 7. Budowa Subregionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy.
  Szacowany koszt - 3 mln euro.
 8. Rozwój przedsiębiorczości:
  - Coach innowacji i technologii (CIT): zastosowanie metody Quicklook do oceny potencjału komercyjnego innowacji i technologii. Usługa będzie realizowana poprzez następujące działania:
  a) Kontakt CIT z firmą.
  b) Przeprowadzenie badania innowacyjnego pomysłu metodą Quicklook.
  c) Opracowanie Raportu z badania Quicklook, który będzie stanowił podstawę do podjęcia decyzji o dalszych krokach – rozwijania i komercjalizowania pomysłu lub zaniechania ze względu na potencjalnie niewielkie zainteresowanie rynku.
  d) Wystandaryzowany raport Quicklook.
  e) W przypadku pozytywnych wniosków raportu – rekomendacji do rozwijania i komercjalizacji pomysłu innowacyjnego. Przedsiębiorca / pomysłodawca otrzyma dodatkowo wsparcie doradcze oraz możliwość otrzymania środków z Unii Europejskiej na wdrożenie innowacji.
  - Innolab – to rozwiązanie umożliwiające przetestowanie pomysłu, modelu biznesowego przez pomysłowych ludzi bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Pomysłodawca wchodzący do projektu Innolab objęty zostanie wsparciem z zakresu:
  a) podstaw przedsiębiorczości,
  b) oferty regionalnych instytucji,
  c) źródeł finansowania projektów innowacyjnych i zarządzania projektami;
  d) zasad pozyskiwania inwestorów prywatnych typu venture capital, private equity lub mezzanine.
  e) nowoczesnych technik zarządzania i marketingu.
  f) dodatkowo pomysły, które zostały wysoko ocenione na etapie oceny biznesplanu, będą mogły skorzystać z dokapitalizowania z funduszu venture np. w wysokości do wysokości limitu pomocy de minimis, w zamian za objęcie części udziałów w nowo powstałej firmie lub ze środków Unii Europejskiej.
  Szacowany koszt - 1,8 mln euro.
 9. Partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej (w tym spółdzielni socjalnych):
  - transfer wiedzy na temat ekonomii społecznej do lokalnych liderów NGO oraz przedstawicieli władz samorządów lokalnych;
  - budowa potencjału do rozwoju partnerstw lokalnych, służących rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych i poprawie jakości życia mieszkańców;
  - stworzenie płaszczyzny współpracy i przekształcanie je w narzędzie służące wymianie doświadczeń i informacji oraz inicjowaniu wspólnych działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości społecznej, a pośrednio także rozwoju społecznego i gospodarczego powiatu;
  - wzmocnienie potencjału gospodarczego poprzez przyznawanie wsparcia finansowego (dotacji) dla tworzonych i istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych.
  Szacowany koszt - 1,2 mln euro.

 źródło: nto.pl


Gmina Pokój planuje również w ramach projektu partnerskiego Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji pn.: „Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy”, wykonać rewitalizację zabytkowego parku w Pokoju.
Szacowany koszt rewitalizacji parku - 2,5 mln euro

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 11-10-2013 09:32

Przewiń do góry