Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.08.2024

Pokój, 8 lipca 2024 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o zebraniu materiału dowodowego

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094) zawiadamia strony postępowania iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1325 0 Bogacka Szklarnia – Zawiść„ planowanego do realizacji na działce o nr 57/1, 57/2, 123/1, 174/2, ark. m 1 oraz nr 43, ark. 3 obręb Zawiść tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247) Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 10, a obszar oddziaływania znajduje się również ewidencyjnie w gminie Wołczyn, w obrębie Szum. W związku z powyższym oraz art. 74 ust. 3Aa o dalszych etapach postępowania strony będą zawiadamiane poprzez obwieszczenia zamieszone na stronie ww.bip.gminapokoj.pl, oraz www.bip.wolczyn.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowościach wchodzących w obręb Zawiść, obręb Szum, obręb Dąbrówka Dolna, obręb Kopalina. Wykaz stron postępowania znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój na stanowisku ochrona środowiska.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowym dotyczącym sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 40 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

AK/AK

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

Otrzymują:

  1. Inwestor

  2. strony postępowania w trybie 49 kpa

  3. a/a

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 08-07-2024 13:38

Przewiń do góry