Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.08.2024

Pokój, 8 lipca 2024 r.

Zawiadomienie stron postępowania o wydanym postanowieniu
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskowych (Dz. U. z 2023, poz. 1094) Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania że

3 lipca 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał postanowienie nr WOOŚ.4220.181.2024.JGD którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 13250 Bogacka Szklarnia – Zawiść„ planowanego do realizacji na działce o nr 57/1, 57/2, 123/1, 174/2, ark. m 1 oraz nr 43, ark. 3 obręb Zawiść nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu podał, że ww. opinię wyraził analizując przedmiotowe przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ a w szczególności zakres planowanego przedsięwzięcia jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko.

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Stosownie do treści art. 142 Kpa postanowienie na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu do decyzji.

Zgodnie z art. 74, ust. 3 ww. ustawy Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 10, a obszar oddziaływania znajduje się również ewidencyjnie w gminie Wołczyn, w obrębie Szum. W związku z powyższym oraz art. 74 ust. 3Aa o dalszych etapach postępowania strony będą zawiadamiane poprzez obwieszczenia zamieszone na stronie ww.bip.gminapokoj.pl, oraz www.bip.wolczyn.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowościach wchodzących w obręb Zawiść, obręb Szum, obręb Dąbrówka Dolna, obręb Kopalina. Wykaz stron postępowania znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój na stanowisku ochrona środowiska.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. - pt. 7.30 – 15.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

Otrzymują:

  1. Inwestor

  2. strony postępowania wg 49 kpa

  3. a/a

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 08-07-2024 13:31

Przewiń do góry