Park w Pokoju
GALERIA

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY POKÓJ

 

Zwołuję IV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

26 czerwca 2024 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokół z:

 1. II sesji Rady Gminy Pokój

 2. III sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas II i III sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pokój za 2023 r.:

 1. przedstawienie raportu o stanie gminy Pokój za 2023 r. przez Wójta Gminy Pokój

 2. debata nad raportem

 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania

8. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok – podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2023 rok

 2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2023 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia skargi

 2. rozpatrzenia skargi

 3. określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Pokój

 4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2024 rok

 5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2024 rok

 6. zmiany uchwały nr LI/392/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

 7. członkostwa Gminy Pokój w stowarzyszeniu Grupa Rybacka „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego stowarzyszenia

 8. określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego na 2025 rok

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Zapytania i wnioski i mieszkańców

12. Wolne wnioski radnych i sołtysów

13. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Krystosek


 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 20-06-2024 08:22

Przewiń do góry