Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Pokój, dn. 05.06.2024 r.

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej nr 148/2 a.m. 1 obręb Krogulna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00067742/0

Działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz. 2213).

Wójt Gminy Pokój

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej nr 148/2 a.m. 1 obręb Krogulna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00067742/0

1. Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1) Wniosą wadium w wysokości 5 300,00 zł do dnia 05.07.2024 r.

2) Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

3) Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

a) potwierdzenie wniesienia wadium

b) danych dotyczących: imienia, nazwiska numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

c) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;

d) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

e) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń/ jeśli dotyczy/ .

f). W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

g).Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 148/2 a.m. 1 obręb Krogulna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00067742/0

3. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,1895 ha, w tym: Grunty rolne orne RV-0,1895 ha,

4. Opis nieruchomości:

działka nr 148/2 a.m. 1 położona jest w miejscowości Krogulna, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Teren nieruchomości zlokalizowany przy ulicy Siedliskiej, od warstwy asfaltu odgranicza ją rów melioracyjny. Na działkę można wjechać bez problemu, po aktualnie funkcjonującym nieutwardzanym zjeździe. Teren nieruchomości o dobrej hipsometrii, na moment oględzin mocno porośnięty roślinnością trawiastą. Od południowej strony przy działce przebiega sieć energetyczna. Nieruchomości położona w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Brak infrastruktury technicznej, przy działce w ulicy Siedlickiej zlokalizowana jest sieć wodociągowa oraz energii elektrycznej. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. W związku z brakiem Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości konieczne jest zgodne z art. 59 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W obrębie opisanym w ustawie na analizowanym terenie występują budynki mieszkalne gospodarcze oraz budynki inne, typowe obiekty dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. do 70m2 i budynku gospodarczego.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: D – obszary mieszkaniowo-usługowe.

Funkcja terenu zgodnie z warunkami zabudowy - MNW- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

6. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy.

7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy.

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy.

9. Terminy wnoszenia opłat:

nie dotyczy.

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy.

11. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza – 53 000,00 netto + 23 % podatek VAT. Cena w/w nieruchomości jest ceną wyjściową, nie zawiera  innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

12. Obciążenia nieruchomości:

brak.

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

brak.

14. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się 10.07.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz. 11:00

15. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia:

Wadium – 5 300,00 zł. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 05.07.2024 r. w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

16.Wysokość postąpienia:

nie mniej niż 530,00 . Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

17. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy.

18. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej:

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój odstąpi od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Gmina Pokój sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

19. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy stosuje się zgodnie z pkt 18 stosuje się odpowiednio.

1)Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:

a)termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;

b) zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;

c) w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;

20. Wójt gminy Pokój zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

21. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

22. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Pokój 77 469 30 85 wew. 41


Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 06-06-2024 15:32

Modyfikował(a): Dominika Piegza
Data modyfikacji:
 06-06-2024 15:41
Przewiń do góry