Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.06.2024

Pokój, 21 maja 2024 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), art. 33a, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 poz. 572)
Wójt Gminy Pokój

zawiadamia społeczeństwo, że 20 maja 2024 r. na wniosek złożony przez spółkę PV Bodzanów sp. z o.o., z siedzibą w Piotrowej, gm. Niemodlin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW na działkach nr 387, 388, 389, obręb Krzywa Góra, gmina Pokój wraz z magazynami energii oraz niezbędna infrastruktura towarzyszącą”,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019, poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -jako § 3, ust. 1, pkt. 54) zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

- z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych;

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu,.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Krzywa Góra

  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  4. a/a

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 21-05-2024 14:28

Modyfikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data modyfikacji:
 03-06-2024 15:11
Przewiń do góry