Park w Pokoju
GALERIA

Pokój, dnia 8 maja 2024 r.

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.622001.2024

ZAWIADOMIENIE

w formie Obwieszczenia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 1), 4), 5), 6), 7), 8), art. 33 a oraz z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094) w związku ze złożeniem w dniu 8 maja 2024 r. przez pełnomocnika inwestora Elektrowni PV Czerwona Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko

zawiadamia społeczeństwo że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek ww. strony w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Pokój nr SG.VI.6220.03.2019/2021 z dnia 16.06.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój” w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 stycznia 202 r. (data wpływu 13.02.2024 r.) nr WOOŚ. 4220.25.2024.IOC odmawiającego wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko po przedłożeniu w dniu 8 maja 2024 r. przez pełnomocnika inwestora raportu o ocenie oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko

przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Poprzez ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą ooś rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu. .

W uzasadnieniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.25.2024.IOC z dnia 31 stycznia 2024 r. (data wpływu 13.02.2024 r.) wskazano, że wnioskodawca wnosi o zmianę wydanej przez Wójta Gminy Pokój decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z powodu zamiaru zwiększenia parametrów inwestycji. W toku prowadzonego postępowania przed wydaniem ww. decyzji po zasięgnięciu niezbędnych opinii stwierdzono, że przedsięwzięcie to wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i w toku jego postępowania została ona przeprowadzona. Biorąc powyższe pod uwagę, skoro dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało już ustalone, że wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, to przedsięwzięcie to nie wymaga ponownego screeningu, ponieważ zostało to już ustalone. W związku z powyższym do wniosku o wydanie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca powinien przedłożyć raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko wykonany zgodnie z art. 66 ustawy oos, a nie kartę informacyjną przedsięwzięcia jak zostało to zrobione. W związku z powyższym pomimo iż dwa Organy zaopiniowały, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko biorą one w udział w opiniowaniu raportu ponieważ dokument ten traktuje się jako rozpoczynający postępowanie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia t.j. w terminie od 09.05.2024 r. do 07.06.2024 r.

Przez ww. dokumentację sprawy zgodnie z zapisami ustawy rozumie się:

  • wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;

  • wymagane przez przepisy:

- postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,

- stanowiska innych organów,

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40, I piętro) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. - pt. 7.30 - 15.30)

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2020, poz. 283, ze zm. ) informuję, że wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 40 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.

Uwagi lub wnioski złożone po ww. upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 08-05-2024 13:43

Przewiń do góry