Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.05.2023

Pokój, 26 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia strony postępowania że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW na działkach nr 386, 387, 388, 389, obręb Krzywa Góra, gmina Pokój wraz z magazynami energii oraz niezbędna infrastruktura towarzyszącą” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4221.3.2024.BB.2 z dnia 6 marca 2024 r. odmówił wnioskodawcy uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W świetle art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094) na przedmiotowe postanowienie nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74, ust. 3 ww. ustawy Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi: § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Z dokumentacją sprawy, w tym ww. postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. - pt. 7.30 – 15.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania wg 49 kpa

  2. a/a

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 26-04-2024 15:16

Przewiń do góry