Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.05.2023

Pokój, 26 kwietnia 2024 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o zebraniu materiału dowodowego

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775, j.t.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek pełnomocnika spółki PV Bodzanów sp. z o.o., z siedzibą w Piotrowej, gm. Niemodlin w ramach toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW na działkach nr 386, 387, 388, 389, obręb Krzywa Góra, gmina Pokój wraz z magazynami energii oraz niezbędna infrastruktura towarzyszącą” tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775, z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373) Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 . Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowym dotyczącym sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 40 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zatem z zebranym materiałem dowodowym można zapoznać się w terminie od 11.05.2024 r. do 17.05.2024 r. w godzinach pracy Urzędu (t.j. pn. - pt. - 7.30 - 15.30).

AK/AK

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. strony postępowania w trybie 49 kpa

3. a/a

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 26-04-2024 09:27

Modyfikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data modyfikacji:
 26-04-2024 09:30
Przewiń do góry