Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.01.2021/2022 Pokój, dnia 22 kwietnia 2024 r.

 

ZAWIADOMIENIE poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. na wniosek złożony przez Prokurenta spółki PV OZE 2S p. z o.o., z siedzibą w Zelowie, przy ul. Dzielnej 16 w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną -Krzywa Góra”, na działce o nr 436/4, obręb Krzywa Góra wydana została decyzja umarzająca przedmiotowe postępowanie.

Z wydaną decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn o-pt. 7.30-15.30) w terminie 7 dni dni od jej udostępnienia.

Decyzję udostępniono w dniu 22 kwietnia 2024 r.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

 

 

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 22-04-2024 13:35

Modyfikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data modyfikacji:
 22-04-2024 13:35
Przewiń do góry