Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.01.2021/2022

Pokój, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775) w związku z art. 86d, ust. 1, pkt. 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. na wniosek złożony przez Prokurenta spółki PV OZE 2S p. z o.o., z siedzibą w Zelowie, przy ul. Dzielnej 16 w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną -Krzywa Góra”, na działce o nr 436/4, obręb Krzywa Góra wydana została decyzja umarzająca przedmiotowe postępowanie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto Zgodnie z art. 127 a kpa

§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283, z późn. zm.) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obszar inwestycji znajduje się na terenie Gminy Pokój, ale obszar oddziaływania wychodzi poza obszar Gminy Pokój i znajduje się również na terenie gminy Murów, zatem strony postępowania zostały wyznaczone na terenie dwóch gmin w obszarze do 100 m od planowanego przedsięwzięcie.

W związku z powyższym odwołanie od niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój strony postępowania mogą wnosić od dnia 7.05.2024 – 20.05.2024 r.

Z wydaną decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój w biurze nr 40, w godzinach pracy Urzędu -t.j. (t.j. pn.-pt.7.30 – 15.30).

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 22-04-2024 13:21

Modyfikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data modyfikacji:
 22-04-2024 13:36
Przewiń do góry