Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR I.0050.19.2024

Wójta Gminy Pokój

z dnia 17.04.2024 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z. 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na okres nieoznaczony, w trybie przetargu nieograniczonego:

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do wydzierżawienia w ha

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na dzierżawę

Stawka czynszu dzierżawnego – na miesiąc

Okres dzierżawy

1.

Zieleniec

0,2362 ha

dz. nr 289 k.m.1 ob.Zieleniec

 

Grunty rolne zabudowane Br-RV

Nieruchomość w kształcie trójkąta obecnie jest zagospodarowana i częściowo ogrodzona poprzez wydzielony czworokąt siatką na słupach z bramą rozwieraną i furtką. Teren zadbany z nasadzeniami w postaci ogrodu warzywnego oraz młodymi drzewkami z gatunku tuj. Przy wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz znajduje się betonowe urządzenie kanalizacji lokalnej. Walory wizualne nieruchomości są bardzo dobre. Na działce znajduje się drzewo z gatunku brzozy o obwodzie około 100 cm. Zwężająca się część działki w strone ulicy Namysłowskiej jest wykorzystywana jako dojazd do budynku mieszkalnego i wyspana jest tłuczniem. Przez nieruchomość przebiega sieć energii elektrycznej, wodociągowa i kanalizacyjna. Działka znajduje się w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

80 zł/ha/m-c

nieoznaczony

Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu dzierżawy – wg terminu podanego na fakturze

Wywieszono na okres 19.04.2024 r. - 10.05.2024 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

Wójt Gminy Pokój

/-/Barbara Zając

 

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 19-04-2024 13:08

Przewiń do góry