Park w Pokoju
GALERIA

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR I.0050.18.2024

Wójta Gminy Pokój

z dnia 16.04.2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: działka nr 148/2 a.m. 1 obręb Krogulna,

Na podstawie 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Działka nr 148/2 a.m. 1 ob. Krogulna:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 148/2 a.m. 1 obręb Krogulna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00067742/0

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,1895 ha, w tym: grunty orne RV– 0,1895 ha

3. Opis nieruchomości:

działka nr 148/2 a.m. 1 położona jest w miejscowości Krogulna, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Teren nieruchomości zlokalizowany przy ulicy Siedliskiej, od warstwy asfaltu odgranicza ją rów melioracyjny. Na działkę można wjechać bez problemu, po aktualnie funkcjonującym nieutwardzanym zjeździe. Teren nieruchomości o dobrej hipsometrii, na moment oględzin mocno porośnięty roślinnością trawiastą. Od południowej strony przy działce przebiega sieć energetyczna. Nieruchomości położona w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Brak infrastruktury technicznej, przy działce w ulicy Siedlickiej zlokalizowana jest sieć wodociągowa oraz energii elektrycznej. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. W związku z brakiem Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości konieczne jest zgodne z art. 59 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W obrębie opisanym w ustawie na analizowanym terenie występują budynki mieszkalne gospodarcze oraz budynki inne, typowe obiekty dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. do 70m2 i budynku gospodarczego.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: D – obszary mieszkaniowo-usługowe.

Funkcja terenu zgodnie z warunkami zabudowy - MNW- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki – 53 000 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy,

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy,

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania u użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu nieograniczonego ustnego,

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 19.04.2024 r. - 10.05.2024 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

Wójt Gminy Pokój
/-/Barbara Zając

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 19-04-2024 11:28

Modyfikował(a): Dominika Piegza
Data modyfikacji:
 19-04-2024 11:29
Przewiń do góry