Park w Pokoju
GALERIA

Wójt zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii rozwoju Gminy na lata 2024 – 2034.

Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

Zamierzamy stworzyć dokumenty planistyczne, tj. Strategię Rozwoju Gminy, która byłyby wspólnym dziełem mieszkańców gminy, w której odnajdują swoje potrzeby. Zakładane natomiast cele będą realizowane systematycznie zgodnie z założeniami powyższej Strategii.

Prosimy wypełnić poniższą ankietę online lub wypełnioną ankietę złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Pokój lub przesłać na adres e-mail: ug@gminapokoj.pl do dnia 6 maja 2024 r.

Pola formularza oznaczone * są wymagane

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
Stan środowiska naturalnego
Walory krajobrazowe
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (place, skwery, parki)
Dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji
Dostęp do instytucji, placówek usługowych
Dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki
Poziom oferty i wydarzeń kulturalnych
Stan i jakość dróg
Dostępność transportu publicznego
Bezpieczeństwo publiczne
Dostępność i jakość pomocy społecznej
Dostępność i jakość opieki zdrowotnej
Rynek pracy – możliwość zatrudnienia
Dostęp i jakość edukacji przedszkolnej
Dostęp i jakość szkolnictwa
Dostęp do infrastruktury komunalnej - wodociągi
Dostęp do infrastruktury komunalnej - kanalizacja
Dostępność do bazy gastronomicznej
Dostępność do bazy noclegowej
Dostęp do internetu
Dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
Aktywność środowisk lokalnych
Rozwój rolnictwa i branży rolno-spożywczej
Atrakcyjność gminy dla turystów
Jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji publicznej w gminie
Przestępczość
Przestępczość młodocianych
Bezrobocie
Ubóstwo
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Wzrost liczby osób starszych
Wzrost liczby osób niepełnosprawnych i chorych
Brak wykwalifikowanych pracowników
Brak atrakcyjnych miejsc pracy
Inne
3. Proszę o wybranie maksymalnie 5 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy w latach 2024-2034 oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju:
Atrakcyjna jako miejsce zamieszkania
Atrakcyjna jako miejsce pracy
Atrakcyjna jako miejsce wypoczynku
Atrakcyjniejsza niż sąsiednie gminy
Położona w atrakcyjnym miejscu regionu
To Gmina w której można czuć się bezpiecznie
To Gmina, z którą jestem silnie związany/a
8. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z czym należy utożsamiać gminę w 2034 roku?

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS I WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ ANKIETY

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 18-04-2024 07:49

Przewiń do góry