Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.02.2024

Pokój, 16 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie
o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzi oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775) w związku z art. 61, 62, 63, 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania że 18 marca 2023 r. na wniosek złożony przez spółkę PCWO Energy PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 w ramach toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 647 w obrębie Domaradz, gmina Pokój”, po uzyskaniu w dniu 20.02.2024 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w dniu 19.02.2024 r. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, w dniu 02.02.2024 r. opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Opolu wydane zostało postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz ustalony został zakres raportu o o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74, ust. 3 ww. ustawy Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi: § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę zażalenie na powyższe postanowienie strony postępowania (wykaz w aktach sprawy) mogą składać w terminie od 1.05.2024 r. do 07.05.2024 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. - pt. 7.30 – 15.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania wg 49 kpa

  2. a/a

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 16-04-2024 14:36

Przewiń do góry