Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Na podstawie projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna" uprzejmie informuję, że w 2013 roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

 • klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie 2 liceum plastycznego,
 • klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej, a także
 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Pomoc udzielana jest uczniom:

 • pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto, a w przypadku uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto;
 • pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, kiedy w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm i narkomania, itp.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i V szkoły podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej;
 • wszystkim uczniom z w/w niepełnosprawnościami niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.

Jak ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składają wniosek o dofinansowanie w sekretariacie szkoły, do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2013/2014 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego z pomocy społecznej, a w przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego; w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów; w przypadku uczniów niepełnosprawnych – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; a w przypadku uczniów, u których dochód przekracza kryterium dochodowe – należy dołączyć uzasadnienie przyznania pomocy).
 2. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy lub inne upoważnione osoby) dokonują zakupu podręczników.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy lub inne upoważnione osoby) przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna").
 4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

Wnioski na wyprawkę szkolną 2013 należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń (na formularzu obowiązującym w szkole) w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Pokój (termin zostanie ustalony po wejściu w życie Rozporządzenia MEN w w/w sprawie)


Więcej informacji:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 15-07-2013 15:29

Przewiń do góry