Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

 INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU

Pokój, 29.03.2024 r.

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/ów projektu w celu w celu realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Fundusze Europejskie dla Konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, wpłynęły 1 oferta:

Fundacja Harmonia Życia, ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając
 


Pokój, 07.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze na Partnera/ów projektu w celu wspólnej realizacji zadań w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS, nadzorowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

 

Gmina Pokój, jako lider projektu na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnie 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Fundusze Europejskie dla Konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

 

I. Cel projektu

Celem projektu jest skalowanie modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”, aby zwiększyć zasięg jego wykorzystania. Skalowaniu podlegać będzie innowacja społeczna, która pierwotnie nosiła nazwę Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy KOKON. Został on opracowany, a następnie przetestowany w ramach projektu „Praski kokon” w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makroinnowacje w temacie „Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych”, który przeprowadziło MFiPR (w czasie ogłoszenia konkursu – Ministerstwo Rozwoju).

 

II. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przedmiotu projektu.

Współpraca zakłada udział Partnera we wszelkich pracach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz podczas realizacji projektu. Partnerstwo będzie polegać nie tylko na wniesieniu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Partnerstwo polegać będzie przede wszystkim na wspólnej realizacji projektu.

 

III. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach partnerstwa przewidziane są do realizacji działania mające na celu skalowanie modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”, aby zwiększyć zasięg jego wykorzystania. Skalowaniu podlegać będzie innowacja społeczna, która pierwotnie nosiła nazwę Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy KOKON. Został on opracowany, a następnie przetestowany w ramach projektu „Praski kokon” w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makroinnowacje w temacie „Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych”, który przeprowadziło MFiPR (w czasie ogłoszenia konkursu – Ministerstwo Rozwoju). Projekt był realizowany w latach 2017-2022. Beneficjentem projektu było partnerstwo w składzie: Miasto Stołeczne Warszawa (Lider), Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin "Korale", Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

IV. Kryteria wyboru Partnera/ów:

W naborze mogą brać udział podmioty, które łącznie spełnią następujące warunki:

1) są podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku zgodnie ze Szczegółowym Opisem Programu Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24;

2) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);

3) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

4) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.);

5) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;

6) posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz ludzkie niezbędne do realizacji zadań partnera Projektu.

7) posiadają odpowiednie doświadczenie zgodnie z zapisami Regulamin konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 02.02.2024, tj. co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadujący z obszarem realizacji projektu.

 

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

 1. Oferta

Podstawą przystąpienia do otwartego naboru jest złożenie wypełnionej w języku polskim oferty współpracy w ramach projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 2. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, w formie pisemnej.

 1. Załączniki do oferty

Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach projektu musi dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów w języku polskim:
1) Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera;
2) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania,
o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
3) Pisemne oświadczenie podmiotu o zabezpieczeniu środków w wysokości niezbędnej do sfinansowania należności, jakie z tytułu realizacji projektu będą poniesione na rzecz wykonawców/dostawców, gwarantujących płynną i terminową realizację projektu
4) Pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
5) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wskazane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu);
Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

 

VI. Kryteria wyboru oferty:

 

1) Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
2) Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej,
3) Weryfikacja merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
b) koncepcja realizacji celu partnerstwa projektu pod kątem zakresu tematycznego partnerstwa,
c) doświadczenie potencjalnego Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze,

4) Informacja o wyborze Partnera/ów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera/ów na stronie internetowej Gminy Pokój.

VI. Miejsce składania dokumentów:

1) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój w terminie do dnia 28.03.2024 r. do godz. 12.00, pod adresem: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

2) Informacji na temat Naboru udziela:
Joanna Ptaszek-Rekus – Sekretarz Gminy, pok. nr 13, pod numerem tel. 77 4693080, e-mail: j lub Angelika Paluch, pok. nr 30, pod numerem tel. 77 4693080 wew. 30 e-mail: 

 

VII. Gmina Pokój zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu,
  2) Negocjacji warunków realizacji działań z potencjalnym Partnerem/ami,
  3) Unieważnienia niniejszego Naboru bez podania przyczyny,
  4) Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera/ów w trakcie trwania Naboru,
  5) Zakończenia Naboru bez wyłonienia Partnera/ów,
  6) Anulowania partnerstwa zawiązanego z wyborem Partnera/ów w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Priorytetu Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 lub w związku z nie uzyskaniem dofinansowania projektu złożonego ww. konkursie.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1) Udział Partnera/ów w realizacji Projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania dla Projektu w ramach ogłoszonego konkursu.

2) W przypadku unieważnienia naboru Gmina Pokój nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany partnerstwem, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Pokój nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3) Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Gmina Pokój zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnera/ów, zasady zarządzania projektem oraz sposób finansowani niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnera/ów na realizację zadań w ramach projektu.

Załączniki:

DOCOgłoszenie o naborze na partnera Projektu 05.03.2024.doc (35,00KB)

DOCFormularz ofertowy do ogłoszenia o naborze na partnera Projektu.doc (28,00KB)

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

 

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 07-03-2024 14:06

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 29-03-2024 10:50
Przewiń do góry