Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokój przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony:

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do wydzierżawienia w ha

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości

  1.  

Fałkowice

1,0900 ha

dz. nr 364 k.m. 2 ob. Fałkowice

KW: OP1U/00071389/8

Nieruchomość nie jest objęta mpzp. W studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako D – obszary mieszkaniowo – usługowe. Działka niezabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczono jako RIVb – grunty orne. Użytkowana jako boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.

  1.  

Fałkowice

0,6900ha

dz. nr 365/2 k.m. 2 ob. Fałkowice

KW: OP1U/00071423/9

Nieruchomość nie jest objęta mpzp. W studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako D – obszary mieszkaniowo – usługowe. Działka niezabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczono jako RIVb – grunty orne. Użytkowana jako boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.

  1.  

Domaradz

0,5600 ha

dz. nr 335/1 k.m. 2

KW: OP1U/00071638/9

Nieruchomość nie jest objęta mpzp. W studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako D – obszary mieszkaniowo – usługowe. Działka niezabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczono jako RIVb, RV, PsIII, B – grunty orne, pastwiska tereny mieszkaniowe. Z przeznaczeniem na cale statutowe organizacji pozarządowych zajmujących się sportem i rekreacją i bezpieczeństwem publicznym.

Cena nieruchomości, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

Umowa użyczenia regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego (art.710-719), przez którą jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący)bezpłatne używanie umówionej rzeczy.

Wywieszono na okres 07.03.2024 r. - 28.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.
 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 07-03-2024 13:47

Przewiń do góry