Park w Pokoju
GALERIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na czas nieoznaczony (obręb Dąbrówka Dolna)

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na okres nieoznaczony, w trybie przetargu ograniczonego:

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do wydzierżawienia w ha

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na dzierżawę

Stawka czynszu dzierżawnego – na miesiąc

Okres dzierżawy

  1.  

Dąbrówka Dolna

0,1100 ha

dz. nr 49 k.m. 1 ob. Dąbrówka Dolna

KW: OP1U/00083295/9

Działka niezabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczono jako dr - drogi, natomiast w rzeczywistości zajęta jest pod gospodarkę rybacką

dzierżawa w celach rolniczych i rekracyjnych

80 zł/ha/ m-c

nieoznaczony

  1.  

Dąbrówka Dolna

0,2300 ha

dz. nr 51 k.m. 1 ob. Dąbrówka Dolna

KW: OP1U/00073897/6

Działka niezabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczono jako W – grunty pod rowami, natomiast w rzeczywistości zajęta jest pod gospodarkę rybacką

dzierżawa w celach rolniczych i rekracyjnych

80 zł/ha/ m-c

nieoznaczony

Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu dzierżawy – wg terminu podanego na fakturze

Wywieszono na okres 07.03.2024 r. - 28.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 07-03-2024 08:46

Modyfikował(a): Dominika Piegza
Data modyfikacji:
 07-03-2024 09:02
Przewiń do góry