Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy zamieszkują na terenie gminy Pokój.

Wniosek składa rodzic lub prawny opiekun dla każdego ucznia oddzielnie a uczniowie pełnoletni składają wniosek we własnym imieniu.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł ).


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym, wypłacanych na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Oznacza to, że każdy inny dochód nie wymieniony powyżej jest wliczany do dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego.


Przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego brany jest pod uwagę dochód, osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek.

Dochód netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi  250,00 zł/ miesiąc

Sposób ustalania wysokości stypendium

 1. Uczniowi, w którego rodzinie dochód  na osobę nie przekracza 228,00 zł, może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 95,40 zł miesięcznie.
 2. Uczniowi, w którego rodzinie dochód  na osobę przekracza  228,00 zł, ale nie przekracza 456,00 zł,  może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 84,80 zł miesięcznie.
 3. Uczniowi, w którego rodzinie dochód  na osobę nie przekracza 456 zł i występuje co najmniej jedna z następujących sytuacji (POTWIERDZONYCH STOSOWNYM DOKUMENTEM): bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania - może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 106,00 zł miesięcznie.

Przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego brany jest pod uwagę dochód , osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek.


MIEJSCE pobierania wniosków: biuro nr 19 oraz internet: bip.gminapokoj.pl > zakładka: karta usług > zakładka: referat organizacyjny > przyznanie stypendium szkolnego

TERMIN  składania wniosków: do dnia 15.09.2013 r.

MIEJSCE  składania wniosków: biuro nr 19 - M.Jankowski

TERMIN  wydania decyzji w sprawie  stypendium – najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

TERMIN wypłaty stypendium:

 • do 31.12.2013 r.         za okres IX-XII 2013 r.
 • do 30.06.2014 r.         za okres I-VI 2014 r.

Rachunki należy przedłożyć w terminie:

 • do 27.09.2013 r. ( dotyczy wypłaty stypendium za okres IX-XII 2013 r.)
 • do 31.01.2014r.  ( dotyczy wypłaty stypendium za okres I-VI 2014 r.)

MIEJSCE wypłaty: kasa Urzędu Gminy Pokój

INFORMACJI udziela  Marek Jankowski, Urząd Gminy  Pokój , biuro nr 19, tel.77 4693-080 wew.19


Przyznane stypendium realizowane jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu imiennych rachunków potwierdzających poniesione wydatki:

1. na zakup następujących artykułów:

 • PODRĘCZNIKI, ZESZYTY
 • SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY SZKOLNE TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
 • OBUWIE SPORTOWE NA W-F  - 1 para na semestr,
 • STRÓJ NA W-F  - 2 komplety na semestr
 • DRES SPORTOWY – 1 komplet na semestr
 • PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
 • PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY,  OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI,  TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, itd.)
 • OKULARY KOREKCYJNE
 • KOMPUTER, DRUKARKA,  MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
 • BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPA BIUROWA
 • STRÓJ GALOWY WYMAGANY PRZEZ SZKOŁĘ
 • INSTRUMENT MUZYCZNY

2. na udział w płatnych zajęciach edukacyjnych ( np.  kursy językowe, informatyczno-komputerowe, zaj. logopedyczne itp.)

3. na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, pobytu
w internacie

Zwrot wydatków następuje do wysokości przyznanego stypendium.


UWAGA

Uczeń otrzymujący stypendium, a w przypadku ucznia małoletniego – jego opiekun, obowiązani są niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Pokój o zmianie sytuacji materialnej, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zaświadczenie o wynagrodzeniu osób zatrudnionych należy składać wyłącznie na druku stanowiącym załącznik do wniosku.


Wicej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 28-05-2013 11:18

Przewiń do góry