Park w Pokoju
GALERIA

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zwołuję LI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

28 lutego 2024 r. o godz. 1500

w Oranżerii przy Zabytkowym Parku w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołów z

 1. XLIX sesji Rady Gminy Pokój

 2. L sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XLIX i L sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2024 rok

 2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

 3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok

 4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok

 5. zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jagienna

 6. nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju

 7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników w Gminie Pokój

 8. rozpatrzenia skargi

 9. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Pokój na rok 2024

 10. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług

 11. posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową

 12. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę rodzaju miejscowości

 13. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie miejscowości i włączenia jej do obszaru miejscowości

 14. zmiany budżetu gminy na 2024 rok

 15. wieloletniej prognozy finansowe

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Wolne wnioski radnych i sołtysów

10. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 23-02-2024 10:30

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 29-02-2024 09:26
Przewiń do góry