Park w Pokoju
GALERIA

Pokój, 22.02.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

Przetargi na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, odbyły się w dniu 19.02.2024 r. w Urzędzie Gminy w Pokoju

1. Rodzaj Przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

A) Działka nr 147 a.m. 2 obręb Lubnów, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00073934/8

powierzchnia działki -0,5260 ha, w tym: Grunty rolne zabudowane Br-RVI-0,0800 ha, grunty orne RVI -0,3160, pastwiska PsV-0,0700 ha, pastwiska PsIV – 0,0600

Opis nieruchomości:

działka nr 147 a.m. 2, nieruchomość gruntowa zabudowana, położona jest w miejscowości Lubnów, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności oraz jako obszary rolnicze. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ulicy Powstańców Śląskich zabudowana 3 budynkami w zabudowie zwartej równolegle do ulicy. Na gruncie znajdują się 3 budynki stanowiące część składową gruntu: budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 105m2, budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 30 m2, budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 107m2. Teren przed budynkami porośnięty samosiejkami. W niezabudowanej części działki znajduje się studnia oraz liczne nasadzenia w postaci kilkudziesięciu drzew z gatunku sosny o obwodzie około 40-50 centymetrów oraz kilkudziesięciu drzew owocowych z gatunku jabłoni oraz leszczyny o podobnym obwodzie. Przy budynku mieszkalnym znajduje się najbardziej okazałe drzewo leszczyny o obwodzie około 250 centymetrów. Budynki posadowione na działce wykonane zostały w technologii mieszanej. Budynek mieszkalny to technologia murowana z cegły, natomiast budynki gospodarcze to technologii murowanej z drewnianą. Konstrukcja dachu we wszystkich budynkach drewniana z pokryciem z dachówki betonowej. W zakresie budynku mieszkalnego stolarka okienna i drzwiowa w złym stanie, starego typu drewniana i częściowo zdemontowana. W zakresie budynku mieszkalnego i gospodarczego większego w zabudowie zwartej z mieszkalnym pokrycie dachowe z ubytkami, posadzki oraz pokrycia ścian z licznymi zawilgoceniami i ubytkami. Budynki gospodarcze do rozbiórki. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej oraz do sieci energii elektrycznej. Działka znajduje się w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: D – obszary mieszkaniowo-usługowe

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

60 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

B) Działka nr 78 a.m. 1 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00072538/5

powierzchnia działki -0,4000ha, w tym: Grunty rolne zabudowane Br-RV-0,1200 ha, grunty orne RVI -0,0500, łąki trwałe ŁIV- 0,2200 ha, grunty pod rowami W – 0,0100 ha

Opis nieruchomości:

działka nr 78 a.m. 1, nieruchomość gruntowa zabudowana, położona jest w miejscowości Fałkowice, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium jako użytki rolne – grunty orne; Łąki i pastwiska oraz tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Nieruchomość położona bezpośrednio przy głównej ulicy – drodze asfaltowej w zachodniej części wsi. Działka jest w kształcie wąskiego i wydłużonego prostokąta. Teren od frontu porośnięty samosiejkami, od strony wschodniej działki wykoszona trasa dojścia do budynku. W dalszej części działki za budynkiem znajdują się pojedyncze drzewa z gatunku dębu, jabłoni, leszczyny oraz brzozy. Nieruchomość graniczy z małą instalacją fotowoltaiczną na działce sąsiedniej oraz małym stawem. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym posadowionym w bezpośredniej granicy z działką sąsiednią nr 76. Zabudowa w złym stanie technicznym posiadająca ubytki. W 2023 r. zabezpieczono dach budynku gospodarczego oraz uzupełniono braki w pokryciu dachowym. Konstrukcja dachu drewniana. Budynek murowany wykonany z cegły z dwoma bramami rozwieranymi wykonanymi z drewna. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: D – obszary mieszkaniowo-usługowe

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

54 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

C) Działka nr 289 a.m. 1 obręb Zieleniec, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie

powierzchnia działki -0,0500ha, w tym: Grunty rolne zabudowane Br-RV-0,0500 ha,

Opis nieruchomości:

działka nr 289 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój, pow. namysłowski. Nieruchomość w kształcie trójkąta obecnie jest zagospodarowana i częściowo ogrodzona poprzez wydzielony czworokąt siatką na słupach z bramą rozwieraną i furtką. Teren zadbany z nasadzeniami w postaci ogrodu warzywnego oraz młodymi drzewkami z gatunku tuj. Przy wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz znajduje się betonowe urządzenie kanalizacji lokalnej. Walory wizualne nieruchomości są bardzo dobre. Na działce znajduje się drzewo z gatunku brzozy o obwodzie około 100 cm. Zwężająca się część działki w stronę ulicy Namysłowskiej jest wykorzystywana jako dojazd do budynku mieszkalnego i wyspana jest tłuczniem. Przez nieruchomość przebiega sieć energii elektrycznej, wodociągowa i kanalizacyjna. Działka znajduje się w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: D – obszary mieszkaniowo-usługowe

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

15 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

D) Działka nr 741/3 a.m. 1 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071646/8

powierzchnia działki -0,0800 ha, w tym: Grunty orne RV-0,0300 ha, pastwiska PsV-0,0500 ha,

Opis nieruchomości:

działka nr 741/3 a.m. 3, nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w miejscowości Domaradz, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod obszary mieszkaniowo – usługowe – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Teren nieruchomości o korzystnej hipsometrii, mocno podmokły. Na terenie występują drzewa z gatunku lipy, brzozy, dębu oraz wierzby. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną w dobrym stanie. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta obniżona względem drogi dojazdowej. Brak infrastruktury technicznej, przy działce zlokalizowana jest siec wodociągowa. W rejonie drogi dojazdowej dostępna jest sieć energii elektrycznej. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: D – obszary mieszkaniowo-usługowe

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

12 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

2. Przetarg ustny ograniczony na nabycie prawa własności:

A) Działka nr 40 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083295/9

powierzchnia działki -0,4000 ha, w tym: droga dr- 0,4000 ha.

Opis nieruchomości:

działka nr 40 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka Dolna gmina Pokój, pow. namysłowski Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny wód powierzchniowych oraz w małym stopniu na terenie łąk i pastwisk. Dodatkowo nieruchomość znajduje się w obszarze ograniczeń rozwoju zagospodarowania przestrzennego – ciąg ekologiczny rzeki Stobrawy i jej dopływów – tereny zagrożenia powodziowego, podmokłe, niekorzystne fizjograficznie do zabudowy i ochrony roślinności. Nieruchomość stanowi głównie teren pod stawami hodowlanymi i w małej części znajduje się na nieużytkach, które stanowi mocno podmokły bagienny teren. Brak infrastruktury technicznej, poza groblami przecinającymi powierzchnię nieistniejącej drogi. Działka znajduje się w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod: Ws- tereny wód powierzchniowych, B-obszary rolnicze.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

3 560,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

B) Działka nr 37 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083295/9

powierzchnia działki -0,0900 ha, w tym: droga dr- 0,0900 ha.

Opis nieruchomości:

działka nr 37 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka Dolna gmina Pokój, pow. namysłowski. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny wód powierzchniowych oraz w małym stopniu na terenie łąk i pastwisk. Dodatkowo nieruchomość znajduje się w obszarze ograniczeń rozwoju zagospodarowania przestrzennego – ciąg ekologiczny rzeki Stobrawy i jej dopływów – tereny zagrożenia powodziowego,podmokłe,niekorzystne fizjograficznie do zabudowy i ochrony roślinności. Nieruchomość stanowi głównie teren pod stawami hodowlanymi oraz w terenach drogi leśnej służącej kiedyś do obsługi terenu obecnych stawów, droga częściowo zarośnięta. Nieruchomość graniczy z terenem lasu mieszanego o przeważającej ilości drzew z gatunku brzozy. Brak infrastruktury technicznej, poza groblami przecinającymi powierzchnię nieistniejącej drogi. Działka znajduje się w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod: Ws- tereny wód powierzchniowych, B-obszary rolnicze.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

1 160,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 22-02-2024 09:34

Przewiń do góry