Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Pokój, 04.03.2024 r.

Informacja z wyboru ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra wypłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę: INNOVA Jarosław Osiadacz ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 12 300,00 zł brutto. Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra – rejon osiedla

 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 71410000-5 – Usługi planowania przestrzennego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra – rejon osiedla. Przeprowadzenie procedur planistycznych, opracowanie kompletnych projektów, skompletowanie dokumentacji prac planistycznych.

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 2. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2404)

 4. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

 5. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

Podstawą opracowania MPZP wsi Krzywa Góra – Rejon osiedla jest uchwała Rady Gminy Pokój nr XLVI/361/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra – rejon osiedla. Wynikiem zrealizowanego przedmiotu zamówienia będzie uchwalony plan zagospodarowania i planowania przestrzennego zatwierdzone przez Wojewodę Opolskiego wraz z załącznikami graficznymi, danymi przestrzennymi oraz niezbędną dokumentacją.


 

Zakres prac obejmuje:

 1. sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 Nr 155, poz. 1298),

 2. sporządzenie prognozy skutków finansowych,

 3. sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej przedstawiającą uwarunkowania przestrzenne obszaru opracowania, stanowiącej zasób materiałów wyjściowych i analiz,

 4. zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 5. przeanalizowanie wniosków od mieszkańców co do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 6. przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia składanych wniosków i przedstawić ją Wójtowi Gminy Pokój,

 7. sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z przepisami prawa, w tym w szczególności art. 15 - 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

 8. przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 9. wystąpienie i uzyskanie pozytywnej opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w tym prezentacje projektu mpzp na posiedzeniu Komisji, jak również na innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu umowy, tj. komisjach i sesjach Rady Gminy Pokój,

 10. wystąpienie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa,

 11. wprowadzenie niezbędnych zmian i korekt do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z uzyskania opinii i dokonanych uzgodnień,

 12. przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także udział w dyskusjach publicznych w tym: niezbędne ogłoszenia i obwieszczenia,

 13. przygotowanie protokołu z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 14. przeanalizowanie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przedłożyć Wójtowi Gminy propozycje sposobu ich rozpatrzenia,

 15. wprowadzenie zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikające z rozpatrzenia wniesionych uwag,

 16. przygotowanie i przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wersji gotowej do przedstawienia Radzie Gminy (w tym: projekt uchwały, uzasadnienie oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem),

 17. uczestniczenie w komisjach Rady Gminy, na których opiniowane będzie projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 18. uczestniczenie w sesji Rady Gminy, na której podejmowane będzie projekt uchwały,

 19. opracowanie ostatecznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przekazać go w formie i liczbie egzemplarzy określonej w umowie, celem przekazania ich do oceny zgodności z prawem przez służby Wojewody Opolskiego,

 20. sporządzenie projektu uzasadnienia oraz podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust 3. oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),

 21. przedstawienie tekstu i rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec w wersji wektorowej (dane GIS) z nadaną georeferencją zgodnie z standardami zapisu danych oraz dane przestrzenne, o których mowa w art. 67 a-c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.z 2021 r., poz. 741 ze z póżn. zm.),

 22. opracowanie stanowiska merytorycznego w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego wobec uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 23. wykonanie innych czynności nie wymienionych w umowie, a przewidzianych przepisami prawa w celu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać do siedziby Zamawiającego kompletne opracowanie:

- część tekstową opracowań w wersji papierowej (3 egzemplarze) i w wersji cyfrowej (nagrane na nośniku elektroniczny – format zapisu .pdf, .doc, .odcx, .jpg, .tiff),

- część graficzna opracowania w odpowiedniej skali, w wersji papierowej ( 3 egzemplarze) i w wersji cyfrowej (nagrane na nośniku elektroniczny – format zapisu .pdf, .doc, .odcx, .jpg, .tiff),

- część tekstowa i graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być zapisane w formacie danych przestrzennych z nadaną georeferencją, posiadać metadane oraz być sporządzone zgodnie z standardami zapisu danych,

- dane przestrzenne, o których mowa w art. 67 a-c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

Zamawiający wymaga od Wykonawcy ścisłej współpracy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:

- do 30 listopada 2024 r.

 

4. Kryterium oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:

a) zostały złożone w terminie,

b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.

3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 - cena: 100%

Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:

W = C (cena)

gdzie:

W – Wybrana oferta

C – najkorzystniejsza cena

4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej: www.bip.gminapokoj.pl.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

5. Wymagane dokumenty:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a. Posiadają wymagane uprawnienia zawodowe, wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia - wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 podobne zadania w zakresie planowania przestrzennego (mpzp, studium) w okresie ostatnich 3 lat od daty publikacji zapytania ofertowego.

b. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

2. Potwierdzeniem spełnienia warunków postawionych wykonawcy są następujące dokumenty:

a. stosowne oświadczenia w powyższym zakresie

b. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

c. podanie nazw 2 zadań zrealizowanych w zakresie sporządzenia mpzp lub studium , które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat od daty publikacji zapytania ofertowego

d. podanie z imienia i nazwiska osób wraz z ich uprawnieniami, które będą sporządzały mpzp

 

6. Sposób przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

a. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

b. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.

2. Forma oferty:
a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu , mieć formę pisemną i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
b. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.

c. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

d. Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).

e. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z przygotowanego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.

f. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

g. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

 

7. Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przygotować i złożyć osobiście lub przesłać w terminie do 27.02.2024 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój -Sekretariat decyduje data wpływu do urzędu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: „ Oferta na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra – rejon osiedla

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:d.piegza@gminapokoj.pl

w formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie skanu, z tym, że w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy należy dostarczyć oryginał oferty.

Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.

Urząd Gminy Pokój czynny jest:

- od poniedziałku do piątku – w godz. 7:30-15:30

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

8. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9. Informacje dodatkowe:

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

   

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek

  skutków prawnych i finansowych.

   

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

   

 4. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

   

 5. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.

   

 6. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

   

 7. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

   

 8. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).

   

 9. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

   

 10. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

   

 11. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.

   

 12. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

 13. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.

 14. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.

   

10.Termin związania ofertą:

30 dni

 

11.Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Dominika Piegza tel. 774693085 wew. 41, adres mail:

 

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

   1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

Załączniki do zapytania ofertowego:

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

ODTFormularz ofertowy.odt (31,53KB)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy
ODTzałącznik nr 2 wzór umowy.odt (43,26KB)
 

 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 20-02-2024 16:29

Modyfikował(a): Dominika Piegza
Data modyfikacji:
 04-03-2024 09:21
Przewiń do góry