Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w latach 2024-2026 na terenie Gminy Pokój

I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa zamawiającego: Gmina Pokój

Adres zamawiającego: ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

Telefon: (77) 4693097 wew. 19,40

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Pokój w gospodarstwie rolnym w w latach 2024-2026 w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

II.1 SZCZEGÓŁY OFERTY

1. Gospodarstwo rolne, które deklaruje chęć i możliwość przyjęcia zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Pokój będzie służyć jako miejsce, do którego odpłatnie przekazywane będą zwierzęta w przypadkach losowych, np.: brak opiekuna oraz sytuacji kiedy zwierzęta są czasowo odbierane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta w przypadku znęcania się nad nimi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt.

2. Gospodarstwo rolne, które deklaruje chęć i możliwość przyjęcia zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Pokój powinno zapewnić również transport odłowionych/ wyłapanych zwierząt gospodarskich przy pomocy środków do tego celu przystosowanych, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

3. Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzę nie określa się kiedy i na jak długo może zaistnieć potrzeba ulokowania zwierząt w gospodarstwie.

4. Gospodarstwo rolne powinno być dyspozycyjne od 1.04.2024r. do 31 marca 2026 r. W cenie oferty należy zawrzeć gotowość do świadczenia usług. Umowa ma charakter rezultatu. Zamawiający nie może zadeklarować ilości i gatunku zwierząt, które będą w danym roku będą podlegały zaopiekowaniu i czasu przebywania.

5. Gospodarstwo rolne w złożonej ofercie powinno określić czy w przypadku orzeczenia przez sąd przepadku zwierząt ( w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami), gospodarz deklaruje chęć przyjęcia zwierząt, którymi się opiekuje.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie II: od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2026 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .

Oferta powinna:

- być złożona na formularzu znajdującym się w załączniku do zapytania ofertowego

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

- zawierać wartość oferty dla przedmiotu zamówienia,

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gospodarstwa rolnego

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: i.tekieli@gminapokoj.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 (sekretariat) do dnia 16 lutego 2024 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

CENA – 100 % (jako cenę należy rozumieć cenę dobową brutto za opiekę nad jednym zwierzęciem) Sposób oceny ofert:

Cena dobową brutto za opiekę nad jednym zwierzęciem najkorzystniejszej oferty C (cena jednostkowa z oferty) = ---------------------------------------------------- -x waga procentowa

Cena dobowa brutto za opiekę nad jednym zwierzęciem badanej oferty

Dla poszczególnych elementów wyceny przypisano następujące wagi procentowe:

1. Zwierzęta typu koń, bydło – 40 %

2. Zwierzęta typu trzoda chlewna– 30 %

3. Zwierzęta typu koza, owca – 20 %

4. Zwierzęta typu drób, futerkowe: królik – 10%

Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria i wagi) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Pokój, nr tel. 77 469 30 97 wew. 19,40

2. Wykonawca przyjmując zamówienie do realizacji oświadcza, że nie istnieją w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 t.j. z dnia 2023.08.02 ze zm.).

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowegoDOCform_ofertowy_zał._1 -2024.doc (21,00KB)

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 09-02-2024 11:51

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 09-02-2024 11:52
Przewiń do góry