RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W POKOJU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IV STOBRAWSKIEGO ŚWIĘTA PRODUKTÓW LOKALNYCH ORAZ DOŻYNEK GMINNYCH

Oferta dotyczy IV Stobrawskiego Święta Produktów Lokalnych oraz Dożynek Gminnych, które odbędą się w terminie od 31 sierpnia do 1 września 2013 r.

Impreza odbędzie się na nieruchomości gminnej w Lubnowie.

Z przeznaczeniem na prowadzenie wyłącznej działalności gastronomicznej z możliwością sprzedaży ciepłych posiłków i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa.

Organizator zastrzega sobie sprzedaż ciasta, kawy i herbaty przez Radę Sołecką miejscowości Lubnów.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

  1. imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego plus należny podatek VAT – za dwa dni,
  4. charakterystykę oferowanego asortymentu tj. przedmiot działalności wraz z ilością stanowisk do wydawania ciepłych posiłków (nie mniej niż 3), oraz ilością nalewaków piwa (nie mniej niż 4), sprzedaż piwa i napoi w naczyniach plastikowych oraz aluminiowych,
  5. informację dot. liczby miejsc siedzących dla konsumentów, nie mniej niż 900,
  6. pisemne zobowiązanie do utrzymania czystości i porządku terenu całej działki na której prowadzona będzie działalność, ochrona i ubezpieczenie sprzętu gastronomicznego,
  7. kopię aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa,
  8. oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem zezwoleń związanych z rodzajem prowadzonej działalności,
  9. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu ofert i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energie elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi /przewody odpowiadające wymogom BHP warunkom techniczno elektrycznym/. Zapłata za wodę, ścieki oraz energię naliczona zostanie oferentowi ryczałtowo.
Organizator nie odpowiada za warunki atmosferyczne i frekwencję.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „IV Stobrawskie Święto Produktów Lokalnych oraz Dożynki Gminne Lubnów 2013” w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju do dnia 30 kwietnia 2013 r. do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10.30. O wyniku konkursu zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie do dnia 10 maja 2013 r.

Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Łukaszczyk GOKSiR tel. 508 367 916, e-mail: domkulturypokoj@wp.pl oraz  Agnieszka Piekarek UG Pokój tel. 77 469 30 80 wew. 41, e-mail: a.piekarek@gminapokoj.pl