Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Pokój, 08.12.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

Przetargi na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, odbyły się w dniu 08.12.2023 r. w Urzędzie Gminy w Pokoju

1. Rodzaj Przetargu:

Przetarg ustny ograniczony na nabycie prawa własności:

A) Działka nr 816/2 a.m. 3 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083178/3

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki - powierzchnia działki -0,3451 ha, w tym: droga dr- 0,3451 ha.

działka nr 816/2 a.m. 3, zlokalizowana jest w miejscowości Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium jako grunty orne; łąki i pastwiska. Dodatkowo nieruchomość znajduje się w obszarze ograniczeń rozwoju zagospodarowania przestrzennego – ciąg ekologiczny rzeki Stobrawy i jej dopływów – tereny zagrożenia powodziowego, podmokłe, niekorzystne fizjograficznie do zabudowy i ochrony roślinności. Działka zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona jest jako drogi, obecnie droga nie spełnia swojej funkcji w pełnym zakresie. Nieruchomość położona wzdłuż południowej granicy cieku wodnego – rzeki Bogacica i stanowi część uprawianych gruntów rolnych. Brak infrastruktury technicznej. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

11 110,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 11 110,00 zł netto

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Pani Joanna Leszczyńska

B) Działka nr 37 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083295/9

powierzchnia działki -0,0900 ha, w tym: droga dr- 0,0900 ha.

Opis nieruchomości:

działka nr 37 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka Dolna gmina Pokój, pow. namysłowski. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny wód powierzchniowych oraz w małym stopniu na terenie łąk i pastwisk. Dodatkowo nieruchomość znajduje się w obszarze ograniczeń rozwoju zagospodarowania przestrzennego – ciąg ekologiczny rzeki Stobrawy i jej dopływów – tereny zagrożenia powodziowego,podmokłe,niekorzystne fizjograficznie do zabudowy i ochrony roślinności. Nieruchomość stanowi głównie teren pod stawami hodowlanymi oraz w terenach drogi leśnej służącej kiedyś do obsługi terenu obecnych stawów, droga częściowo zarośnięta. Nieruchomość graniczy z terenem lasu mieszanego o przeważającej ilości drzew z gatunku brzozy. Brak infrastruktury technicznej, poza groblami przecinającymi powierzchnię nieistniejącej drogi. Działka znajduje się w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod: Ws- tereny wód powierzchniowych, B-obszary rolnicze.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

2 900,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

C) Działka nr 40 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083295/9

powierzchnia działki -0,4000 ha, w tym: droga dr- 0,4000 ha.

Opis nieruchomości:

działka nr 40 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka Dolna gmina Pokój, pow. namysłowski Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny wód powierzchniowych oraz w małym stopniu na terenie łąk i pastwisk. Dodatkowo nieruchomość znajduje się w obszarze ograniczeń rozwoju zagospodarowania przestrzennego – ciąg ekologiczny rzeki Stobrawy i jej dopływów – tereny zagrożenia powodziowego, podmokłe, niekorzystne fizjograficznie do zabudowy i ochrony roślinności. Nieruchomość stanowi głównie teren pod stawami hodowlanymi i w małej części znajduje się na nieużytkach, które stanowi mocno podmokły bagienny teren. Brak infrastruktury technicznej, poza groblami przecinającymi powierzchnię nieistniejącej drogi. Działka znajduje się w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod: Ws- tereny wód powierzchniowych, B-obszary rolnicze.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

8900,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 08-12-2023 12:03

Modyfikował(a): Dominika Piegza
Data modyfikacji:
 08-12-2023 12:01
Przewiń do góry