Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

EKSHUMACJA ZWŁOK

Ekshumacja to procedura polegająca na wydobyciu zwłok lub szczawików z grobu w celu oględzin  sądowych, lekarskich bądź przeniesienia do innego miejsca spoczynku. O zamiarze przeprowadzenia ekshumacji należy zawiadomić właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zarządcę cmentarz. Za przeprowadzenie ekshumacji bez odpowiedniego zezwolenia grozi kara grzywny lub nawet aresztu. Orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.  

Ekshumację wykonuje się w godzinach porannych w okresie od 16 października do 15 kwietnia każdego roku. 

W przypadku osób zmarłych na chorobę zakaźna ekshumacje można przeprowadzić po co najmniej 2 latach od dnia zgonu. Ceny ekshumacji ustalane są przez zakłady pogrzebowe.

Wniosek o ekshumację mogą złożyć wyłącznie osoby, które są uprawnione do pochowania zmarłego. Należą do nich:

 1. mąż, żona
 2. krewni zstępni - dziecko, wnuk, prawnuk
 3. krewni wstępni - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa- rodzeństwo, ciotki, stryjowie, siostry lub bracia cioteczni,
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia – teść, teściowa, zięć, synowa

Ekshumacja może odbyć się z urzędu. Wniosek o ekshumację można złożyć w dowolnym momencie. Wraz z wnioskiem o ekshumacje w stacji sanitarno-epidemiologicznie należy również złożyć następujące dokumenty:

 1. odpis aktu zgonu
 2. dokument stwierdzający , ze zgon nie nastąpił na wskutek choroby zakaźnej,
 3. zaświadczenie od danego zarządcy cmentarz o możliwości przeprowadzenia ekshumacji oraz      pochówku w innym grobie,
 4. zgoda pozostałych osób z prawem do pochówku -nieobowiązkowe,
 5. pełnomocnictwo jeżeli wnioskujący z niego skorzystał

Obecnie wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

 1. osobiście w powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej właściwej dla miejsca położenia grobu,
 2. przez internet , za pośrednictwem ePUAP,
 3. listownie na adres Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczna

Usługa jest bezpłatna. Jeżeli wnioskujący skorzysta z pełnomocnictw, będzie musiał uiścić w wysokości 17 złotych. Na rozpatrzenie wniosku czeka się nie dłużej niż miesiąc. Wyjątkowych sytuacjach postępowania może wydłużyć się do 2 miesięcy o czym wnioskujący zostanie poinformowany. Jeżeli wnioskujący nie zgadza się z decyzja inspektora sanitarnego, może złożyć odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego za pośrednictwem państwowego inspektora sanitarnego, który wydał decyzję. Osoba chcąca przeprowadzić ekshumacje musi zawiadomić o jej terminie zarządcę cmentarz orz właściwego inspektora sanitarnego. Ma on prawo do nadzorowania wydobycia zwłok lub szczątków, a także ustalenia terminu ekshumacji poza okresem dopuszczalnym.

Wniosek o przeprowadzenie ekshumacji:

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2023 r poz. 1688)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 w sprawie wykazu chorób zakazany w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczegółowego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152 poz. 1742)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2021 poz. 1910)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków ( Dz. U. Nr 75 poz.405)
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 29-11-2023 10:00

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 29-11-2023 10:03
Przewiń do góry