Park w Pokoju
GALERIA

Uwaga przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych
przypominamy o obowiązku zawarcia umowy
na odbiór odpadów komunalnych!

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023 r., poz. 1469) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Pokój nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Kopię tych dokumentów (aktualne umowy wraz z dowodami uiszczania opłat) należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Pokój w terminie do dnia  31.12.2023 r.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować może:

  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023 r., poz. 1469); 
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust.7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023 r., poz. 1469). 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Indywidualne umowy cywilno-prawne na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych można zawrzeć z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który można znaleźć na stronie Urzędu Gminy pod adresem: https://gminapokoj.pl/597/odpady-komunalne-podmioty-odbierajace.html

Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych, a także działalności rolniczej.

Umowa taka powinna obejmować wszystkie wymagane prawem frakcje odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady komunalne zmieszane - pozostałe po segregacji. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza jedynie w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ww. ustawy).

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 29-11-2023 09:47

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 29-11-2023 09:47
Przewiń do góry