Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

OR.II.0002.48.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

29 listopada 2023 r. o godz. 1500

w Oranżerii przy Zabytkowym Parku w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju

6. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju

7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XLVII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradz

  2. uchwalenia Statutu Sołectwa Jagienna

  3. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  5. zmiany budżetu gminy na 2023 rok

  6. wieloletniej prognozy finansowej

11. Interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne wnioski radnych i sołtysów

13. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy
 

Wacław Kociencki

 


 


 


 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 23-11-2023 14:18

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 23-11-2023 14:19
Przewiń do góry