Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR I.0050.52.2023

Wójta Gminy Pokój

z dnia 22.11.2023 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z. 2023 r., poz. 344 ) podaje się do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na okres nieoznaczony, w trybie przetargu nieograniczonego:

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do wydzierżawienia w ha

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na dzierżawę

Stawka czynszu dzierżawnego – na miesiąc

Okres dzierżawy

9.

Krzywa Góra, przy drodze powiatowej nr 1352 O

0,2362 ha

dz. nr 450/2 k.m.3 ob. Krzywa Góra

KW: OP1U/00072042/1

Działka zabudowana (powierzchnia zabudowy budynku wyłączona z dzierżawy), grunty orne RV, grunty pod rowami

dzierżawa gruntu na działalność nieuciążliwa dla środowiska, która nie prowadzi do emisji hałasu i zanieczyszczeń pyłowych oraz nie wiąże się z ponadnormatywnym korzystaniem z dróg przez transport, składy.

0,50zł netto za m2

nieoznaczony

Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu dzierżawy – wg terminu podanego na fakturze

Wywieszono na okres 22.11.2023 r. - 13.12.2023 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

Wójt Gminy Pokój

/-/Barbara Zając

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 22-11-2023 14:48

Modyfikował(a): Dominika Piegza
Data modyfikacji:
 22-11-2023 14:47
Przewiń do góry