RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ - aktualizacja powierzchni użytkowej budynków dla celów podatku od nieruchomości

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
Aktualizacja powierzchni użytkowej budynków
(sposób jej obliczania dla celów podatku od nieruchomości)

Pracownicy Urzędu Gminy Pokój, w imieniu organu podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości jakim jest Wójt Gminy Pokój, przeprowadzają aktualizację danych wymiaru podatku od nieruchomości. Aktualizacja dotyczy przede wszystkim powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz budynków pozostałych (np.: garaży, budynków gospodarczych, itp.). Dlatego też każdy właściciel (posiadacz samoistny, spadkobierca, władający) nieruchomości, na której znajdują się budynki proszony jest o dokonanie niezbędnych pomiarów i weryfikację danych, zawartych w złożonych w latach ubiegłych informacjach podatkowych. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a zadeklarowanym, należy złożyć w Urzędzie Gminy Pokój Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami zawierającą prawidłowe dane.

Informację należy składać do 30 listopada 2023 r.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową budynku do celów podatku od nieruchomości?
Powierzchnią użytkowa budynku to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe.
    
Poddasze użytkowe, według orzecznictwa sądów administracyjnych, to nie tylko takie, które jest faktycznie użytkowane ale również takie, które nie jest użytkowane lecz można je użytkować, przeznaczone do użytku. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzysta się z niego, czy też nie. Zatem wyznacznikiem powierzchni wliczanej do opodatkowania jest faktyczna lub potencjalna możliwość korzystania z poddasza, które jest dostępne poprzez ciąg komunikacyjny.

Do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni klatek schodowych. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m zalicza się w 100%, powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,2m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość pomieszczeń jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się.

Podatnicy podatku rolnego, posiadający gospodarstwo rolne korzystający ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) są zobowiązani do wykazania zwolnionych budynków w załączniku ZIN-2.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia druku Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych proszę się kontaktować z pracownikiem Urzędu Gminy Pokój: Ewa Lizak, tel. 77 469 30 97 wew. 33, w dni pracy urzędu, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pokój, dnia 12 września 2023 r.

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając