RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Jak i gdzie głosować w Gminie Pokój

Jak i gdzie głosować w Gminie Pokój

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat,

 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,

 • nie jest ubezwłasnowolniony,

 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosować w Gminie Pokój może:

Wyborca ujęty w spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Pokój,

 • stale zamieszkujący na terenie Gminy Pokój, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,

 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Gminy Pokój, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Pokój.

Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców?

Wyborcy:

 • stale zamieszkujący na terenie Gminy Pokój, ale niezameldowani w Gminie Pokój na pobyt stały,

 • nigdzie nie zamieszkali,

 • zamieszkali na terenie Gminy Pokój pod innym adresem niż adres zameldowania

mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (co odpowiada składanym przed 4 sierpnia br. wnioskom o dopisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Pokój). Wówczas, podobnie jak mieszkańcy, którzy są zameldowani w Gminie Pokój na pobyt stały, zostaną ujęci w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkiwania i będą mogli brać udział w każdych wyborach.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające stałe zamieszkiwanie w miejscu ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców przyjmowane będą w biurze nr 17 Urzędu Gminy Pokój w godzinach pracy urzędu.

Gdzie głosować?

Podział Gminy Pokój na stałe obwody głosowania.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza

Pawilon Edukacyjny,
Ładza
ul. Reymonta 3A,
46-034 Pokój

2

Sołectwo: Pokój, ul. Mariacka, Opolska, Macieja Rataja, Średnia, Winna Góra, Wojska Polskiego, Radosna, Wolności, Żeromskiego

Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Wojska Polskiego 26,
46-034 Pokój

3

Sołectwo: Pokój, ul. 1 Maja, Brzeska, Karłowicka, Kolejowa, Kościelna, Krasickiego, Krótka, Krzywa, Namysłowska, Nowy Świat, Podleśna, Mikołaja Reja, Sienkiewicza, Skośna, Wołczyńska

Sala narad w Urzędzie Gminy,
Sienkiewicza 8,
46- 034 Pokój

4

Sołectwo: Domaradz: wieś Domaradz, Przysiółki: Jagienna, Kozuby

Szkoła Podstawowa,
Domaradz 3,
46-034 Pokój

5

Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia

Świetlica Wiejska,
Domaradzka Kuźnia
ul. Opolska 12,
46-034 Pokój

6

Sołectwa: Kopalina, Zawiść

Świetlica Wiejska,
Zawiść
ul. Odrodzenia Polski 2,
46-034 Pokój

7

Sołectwo: Zieleniec

Świetlica Wiejska,
Zieleniec 26A,
46-034 Pokój

8

Sołectwo: Fałkowice, część sołectwa Domaradz: przysiółki Paryż, Świercowskie, Żabiniec

Świetlica Wiejska,
Fałkowice 61,
46-034 Pokój

9

Sołectwa: Krogulna, Siedlice

Świetlica Wiejska,
Krogulna
ul. Średnia 12,
46-034 Pokój

10

Sołectwo: Lubnów

Ochotnicza Straż Pożarna,
Lubnów
ul. Powstańców Śląskich 3,
46-034 Pokój

 

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca który:

 • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),

 • czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),

 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Co powinien zawierać wniosek?

 • nazwisko i imię (imiona) wyborcy,

 • obywatelstwo,

 • numer PESEL wyborcy,

 • adres przebywania w dniu wyborów.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 4 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów:

 • na piśmie z własnoręcznym podpisem,

 • elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl

Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą w biurze nr 17 Urzędu Gminy Pokój w godzinach pracy urzędu.

UWAGA! Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

DOCXWniosek o zmianę miejsca głosowania (17,00KB)

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Gminie Pokój, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Gminy Pokój, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z dowolnego urzędu miasta lub gminy i na jego podstawie zagłosować w dowolnie wybranej komisji obwodowej.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w okresie od dnia 4 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą w biurze nr 17 Urzędu Gminy Pokój w godzinach pracy urzędu.

UWAGA! Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu w dniu wyborów, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.