RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Program "MOJA WODA"

3 sierpnia 2023 r., ruszył nowy nabór do programu "Moja Woda"

O programie

Celem Programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych.

Dla kogo?

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami1 lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości2, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

1) do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości,
tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),

2) do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne)
o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

3) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

4) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Forma dofinansowania

Dotacja

Wysokość dofinansowania

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu za pośrednictwem:

1) Portalu Beneficjenta i

2) w wersji papierowej w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu lub loguje się (jeżeli już takie konto posiada). Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Podpisany wniosek dostarczony w formie papierowej lub za pośrednictwem ePUAP powinien mieć taką samą sumę kontrolną jak wniosek przesłany poprzez Portal Beneficjenta.

Termin

Od dnia ogłoszenia naboru wniosków tj. od 03.08.2023 r. do dnia wskazanego w ogłoszeniu o zakończeniu naboru wniosków.

Źródło oraz szczegółowe informacje: https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/moja-woda-nowy-nabor-iii