RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zaproszenie do składania ofert CPV 45 23 32 20 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg Remont drogi gminnej wewnętrznej w Kozubach cz. dz. 656 i 620 k.m.3 obręb Domaradz łącznie 816,20 mb


Zapytanie ofertowe

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest:
„Remont nawierzchni: „Remont odcinków dróg gminnych wewnętrznych o łącznej dł. 816,20 mb w cz. dz. 656 i 620 k.m. 3 obręb Domaradz”.

1.1.Zakres przewidywanych prac w ramach zadania:

1) Odcinek I ( km 0+0,000 - 0+ 212,20) – długość 212,20 m,

2) Odcinek II ( km 0+0,000 -0+308) – długość 308 m,

3) Odcinek III ( km 0+0,000 -0+296) – długość 296 m,

w tym:
- jezdnia na powierzchni
2615,56 m2,
- pobocza na powierzchni 816,20 m2

4) i inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

UWAGA!!!!
 Zamawiający informuje, iż termin 5 lat gwarancji jakości obowiązuje dla całego zakresu robót w tym dla wykonanego oznakowania poziomego. Wszelkie usterki stwierdzone na w/w zadaniu w ramach trwania gwarancji będą usuwane przez wykonawcę w ramach gwarancji i na jego koszt.

5) Kategoria obciążenia ruchem KR-2. Klasa drogi zamiejska, wewnętrzna, gminna „D”
6) Szczegółowy zakres robót zawiera:
a) przedmiar robót,
b) STWiOR

c) opis techniczny
d) zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
7) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do:
a) Zachowania przepisów BHP,
b) Styki nawierzchni należy wykonać za pomocą taśmy (łączenia).

c) Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt:
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt tymczasowej organizacji i uzyska jego zatwierdzenie .
Na podstawie zatwierdzonych projektów tymczasowej organizacji ruchu dokona zgłoszenia odpowiednim organom zmianę organizacji ruchu na czas prowadzonych robót oraz po zakończeniu robót związanych z remontem w/w odcinków dróg stałą organizację , w tym zakup i montaż oznakowania pionowego
8) Roboty związane z remontem nawierzchni w/w dróg:
- prowadzone na podstawie zgłoszenia art. 30 ustawy Prawo budowlane,
9) Wykonawca opracuje harmonogram robót,

10) Wykonawca jako wytwórca odpadów powstających w trakcie remontu dróg odpowiada za ich składowanie oraz
w razie konieczności powinien uregulować stan formalno- prawny w zakresie gospodarki odpadami ( ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach) ,
11) Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny,
12) Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem w/w dróg Wykonawca winien zapoznać się z położeniem znaków geodezyjnych w obrębie obszaru inwestycyjnego w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno- Kartograficznym w Namysłowie i zabezpieczyć je przed zniszczeniem, jak również elementów infrastruktury w pasie drogowym niezwiązanych z drogami

2.Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45 23 32 20 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia.

a) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, wytycznymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.
b) Wykonywanie robót i kontrolę ich wykonania w czasie robót prowadzić należy pod stałym nadzorem.
c) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość,
o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w przedmiarze robót.

d) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm wymienionych
w przedmiarze robót.

e) Wykonawca zgłosi gotowość do końcowego odbioru robót po zakończeniu robót budowlanych.

4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1).Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w pkt. III strony ustalają wynagrodzenie 
kosztorysowe (wstępne) Wykonawcy na kwotę zł brutto (w tym podatek VAT) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

2).Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót według obmiaru sporządzonego po zakończeniu prac, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

3).Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji niniejszej umowy.

4). Płatności za wykonane roboty będą dokonane na podstawie 1 faktury Wykonawcy zaakceptowanej przez Zamawiającego według następujących zasad: na kwotę ustaloną  w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę  i sprawdzonym przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego,

a) .Do faktury należy dołączyć zestawienie wartości faktycznie wykonanych robót ,

b) . Należność za wykonane roboty regulowana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

5). Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
6). Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
o którym mowa powyżej,
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

5. Rozwiązania równoważne.

Nie dopuszcza się innych rozwiązań projektowych.

II. WIZJA LOKALNA .Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.

III . PODWYKONAWSTWO

Ze względu na charakter robót Wykonawca w/w zakres robót wykona siłami własnymi.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Termin realizacji zamówienia: do 29 września 2023r. (od daty podpisania umowy).
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100000 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie,
2)
wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 1 robotę budowlaną polegająca na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni bitumicznej typu SMA Jena 16 o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Uwaga:

a)W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej;

b) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedniego.
c) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: kierownik robót drogowych – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie zawodowe- co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,
- praca na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na zadaniach obejmujących budowę, przebudowę lub remont nawierzchni bitumicznej i o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto - jedno zadanie.

Uwaga: W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej .

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania

3.Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym –zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania
wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) dokumenty potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem jej opłacenia,

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

5) kosztorys ofertowy

Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:

dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć  prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru

 

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

VII SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego,

2.Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszym zapytaniu
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, podstawą obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót, który stanowi załącznik do zapytania.
Kosztorys ofertowy, o którym mowa powyżej należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji z podaniem: zestawienia materiałów wraz z cenami, zestawienia cen sprzętu, robocizny i składników cenotwórczych przy zachowaniu następujących założeń:

Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji, dla których podano ilości uwzględniając opisy i zakresy tych pozycji określone w Specyfikacjach Technicznych.
Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych pozycji należy zsumować w pozycji: razem wartość ( netto) i doliczając podatek VAT (23%) wyliczyć cenę ofertową brutto dla całości zamówienia.

3.Nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty),

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych ceny tych samych składników cenotwórczych ( R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiarowych.

5. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność pozycji przedmiaru. Kosztorys ofertowy musi być sporządzony jako wypełnienie przedmiaru robót, z tym, że dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w przedmiarze- zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii robót określonych w danej pozycji przedmiaru.

6.Błędne wpisanie w kosztorysie ofertowym innej ilości robót niż to określono w przedmiarze robót, nie będzie powodowało odrzucenia oferty.

7. Błąd w kosztorysie ofertowym polegający na nieujęciu danej pozycji przedmiaru ( w tym także wprowadzonych ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami , nie będzie stanowić błędu, który można poprawić

8.Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

9.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

11.Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

12.Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

13.W ofercie wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

VIII  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

IX SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Składając ofertę w postaci elektronicznej - Ofertę należy podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, podpisem osobistym i przesłać adresem: ug@gminapokoj.pl z dopiskiem „OFERTA KOZUBY II" do dnia 31 lipca 2023r . do godz.15:00

lub tradycyjnie osobiście, pocztą lub kurierem.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w kopercie z z dopiskiem: „OFERTA KOZUBY II" do dnia 31 lipca 2023r . do godz.15:00, liczy się pieczęć wpływu z oznaczeniem dnia i godziny do sekretariatu Urzędu Gminy Pokój

 

Uwaga:

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na ug@gminapokoj.pl, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie poczty elektronicznej Zamawiającego lub liczy się pieczęć wpływu z oznaczeniem dnia i godziny do sekretariatu Urzędu Gminy Pokój

  1. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym tj. 31 lipca 2023 r. godz. 15:00 oferta zostanie odrzucona.

X OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena ofertowa – (C) 100 % (waga kryterium wyrażona w punktach);

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Uwaga:

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Uwaga:

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w/w określony sposób, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

XI INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia

2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w następującym zakresie i przy spełnieniu, następujących warunków uwzględnionych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

XII KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  • Administratorem danych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą w przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój reprezentowany przez Wójta Gminy Pokój,
  • Urząd Gminy Pokój powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77-4693085 wew. 36, e-mail iodo@gminapokoj.pl,
  • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e oraz art. 9 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Pokój lub okresy określone w przepisach prawa,
  • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowana.

DOCXFORMULARZ_OFERTOWY__ZALACZNIKI_.docx (18,37KB)
PDFKozuby pzt 1.pdf (1,31MB)
PDFkozubyII_przekrój normalny.pdf (82,16KB)
JPEGlokalizacja_poglądowa.jpeg (102,38KB)
PDFopis techniczny_24_07_2023.pdf (32,60KB)
PDFprojekt umowy.pdf (133,44KB)
PDFprzedmiar_25_07_2023.pdf (70,00KB)
PDFSTWiORB_.pdf (646,11KB)
PDFzgloszenie-budowy-lub-wykonywania-innych-robot-budowlanych_Remont drogi wew. Kozuby.pdf (441,13KB)

Wójt Gminy  
/-/         
Barbara Zając